รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาโท ทั้งหมด
ที่กำลังศึกษาอยู่  แยกตามแผนการศึกษา
ลำดับ รหัส   ชื่อ - สกุล สาขาวิชา แผนการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
 600531121  นส.กัณฐ์ญารัตธ์ ฐิติวัฒนาการ  คณิตศาสตร์  -  อ.ดร.วรรณศิริ วรรณสิทธิ์
 600531005  นส.ชญานิศวร์ กลางประพันธ์  คณิตศาสตร์  -  ผศ.ดร.บัญชา ปัญญานาค
 600531006  นายธนพัตร ชลารักษ์  คณิตศาสตร์  -  อ.ดร.วรรณศิริ วรรณสิทธิ์
 600531007  นส.พัทธ์ธีรา ทองจันดี  คณิตศาสตร์  -  ผศ.ดร.สันติ ทาเสนา
 600531008  นายสุทิน ทองรักษ์  คณิตศาสตร์  -  ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้
 600531070  นายบุริศร์ ทองน้อย  คณิตศาสตร์  -  ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้
 610531004  นส.ชฎาพร พันธ์คำเกิด  คณิตศาสตร์  แผน ก แบบ ก 2  อ.ดร.ปิยฉัตร ศรีประทักษ์
 610531060  นส.อภัสรา สารีโท  คณิตศาสตร์  แผน ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.กฤษฎา สังขนันท์
 610531008  นายปิติ ทองศรี  คณิตศาสตร์  แผน ก แบบ ก 2  ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้
10   580531013  นายสันดุสิต แซ่โค้ว  คณิตศาสตร์  แผน ก แบบ ก 2  อ.ดร.ณัฐพล พลอยมะกล่ำ
11   610531054  นายกอบกูล จันทร์งาม  คณิตศาสตร์  แผน ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.ภักดี เจริญสวรรค์
12   610531055  นส.บุญนิศา ภัสสรารัตน์  คณิตศาสตร์  แผน ก แบบ ก 2  อ.ดร.วัชรีพันธุ์ อติพลรัตน์
13   610531056  นส.ปนัดดา ทองแผ่น  คณิตศาสตร์  แผน ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.วารุนันท์ อินถาก้อน
14   610531058  นายวรธรรม ฆังตระกูล  คณิตศาสตร์  แผน ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ โพธิ
15   580531016  นายอรรถสิธร ชัยชมภู  คณิตศาสตร์  แผน ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.กฤษฎา สังขนันท์
16   610531002  นายจตุรนต์ วัฒนาพันธ์  คณิตศาสตร์  แผน ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.บัญชา ปัญญานาค
 

BACK

   หน่วยทะเบียนและประมวลผลการศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    โทรศัพท์ 053-943315, 053-943316