รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาโท ทั้งหมด
ที่กำลังศึกษาอยู่  แยกตามแผนการศึกษา
ลำดับ รหัส   ชื่อ - สกุล สาขาวิชา แผนการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
 600532001  นส.จารุพร วางมือ  การสอนคณิตศาสตร์  -  ผศ.ดร.นราวดี ภูดลสิทธิพัฒน์
 600532002  นส.จุฑารัตน์ ใจกล้า  การสอนคณิตศาสตร์  -  ผศ.ดร.อรรถพล แก้วขาว
 600532003  นายรังสิกร ใจกล้า  การสอนคณิตศาสตร์  -  ผศ.ดร.ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล
 600532012  นส.จิรภา มาอินทร์  การสอนคณิตศาสตร์  -  ผศ.ดร.สายัญ ปันมา
 600532013  นส.รัชนีกร กันคำ  การสอนคณิตศาสตร์  -  รศ.ดร.ปฤษณา กลับอุดม
 590532002  นส.ชนิดา ดั้นหมอก  การสอนคณิตศาสตร์  -  อ.ดร.ปรียานุช โหนแหยม
 590532010  นายรัชชัย ลุมมา  การสอนคณิตศาสตร์  -  ผศ.ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง
 610532006  นส.พลอยไพลิน บุญช่วย  การสอนคณิตศาสตร์  แผน ข  อ.ดร.เป็นหญิง โรจนกุล
 620532008  นายวุฒิชัย ไชยปัญญา  การสอนคณิตศาสตร์  แผน ข  ผศ.ดร.สายัญ ปันมา
10   610532005  นายธนาธิป อุทธิยา  การสอนคณิตศาสตร์  แผน ข  อ.ดร.วัชรีพันธุ์ อติพลรัตน์
11   610532007  นส.พิมพ์พลอย หงษ์ทอง  การสอนคณิตศาสตร์  แผน ข  อ.ดร.วรรณศิริ วรรณสิทธิ์
12   610532008  นส.ศวรรยา วงศ์ขัติ  การสอนคณิตศาสตร์  แผน ข  ผศ.ดร.วารุนันท์ อินถาก้อน
13   610532011  นายศุกรศร รุ่งสว่างสาธิต  การสอนคณิตศาสตร์  แผน ข  รศ.ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี
14   620532001  นส.ชรินทร์ทิพย์ เครือบุญมา  การสอนคณิตศาสตร์  แผน ข  อ.ดร.ศุภณัฐ ชัยดี
15   620532002  นส.นภสร ปันแก้ว  การสอนคณิตศาสตร์  แผน ข  ผศ.ดร.นราวดี ภูดลสิทธิพัฒน์
16   620532006  นายธนพล จันทาพุฒ  การสอนคณิตศาสตร์  แผน ข  ผศ.ดร.ณัฐกร สุคันธมาลา
17   620532007  นายภาคิน จันต๊ะเสาร์  การสอนคณิตศาสตร์  แผน ข  อ.ดร.วัชรีพันธุ์ อติพลรัตน์
18   580532006  นายคมกริช อินรอด  การสอนคณิตศาสตร์  แผน ข  ผศ.ดร.ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล
19   610532001  นายกฤษณ์ ใจคำปัน  การสอนคณิตศาสตร์  แผน ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ยิ่งทวีสิทธิกุล
20   580532021  นายอนุภาพ บุญพอ  การสอนคณิตศาสตร์  แผน ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง
21   570532048  นายวินัย แขวนโพธิ์  การสอนคณิตศาสตร์  แผน ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.ปรารถนา ใจผ่อง
22   570532046  นส.ธัญญาลักษณ์ เทพสุวรรณ์  การสอนคณิตศาสตร์  แผน ก แบบ ก 2  อ.ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์
23   610531061  นายวศิลป์ สิทธิปัญญา  การสอนคณิตศาสตร์  แผน ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.ณัฐกร สุคันธมาลา
24   610532002  นส.จรรยพร ใจคำ  การสอนคณิตศาสตร์  แผน ก แบบ ก 2  อ.ดร.วรรณศิริ วรรณสิทธิ์
25   620531032  นายKHAMSANGA SINSONGKHAM  การสอนคณิตศาสตร์  แผน ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง
26   600532014  นายจิระพงษ์ ชมกลิ่น  การสอนคณิตศาสตร์  แผน ก แบบ ก 2  รศ.ดร.ปฤษณา กลับอุดม
 

BACK

   หน่วยทะเบียนและประมวลผลการศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    โทรศัพท์ 053-943315, 053-943316