รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาโท ทั้งหมด
ที่กำลังศึกษาอยู่  แยกตามแผนการศึกษา
ลำดับ รหัส   ชื่อ - สกุล สาขาวิชา แผนการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
 600532002  นส.จุฑารัตน์ ใจกล้า  การสอนคณิตศาสตร์  -  
 590532002  นส.ชนิดา ดั้นหมอก  การสอนคณิตศาสตร์  -  อ.ดร.ปรียานุช โหนแหยม
 600532001  นส.จารุพร วางมือ  การสอนคณิตศาสตร์  -  
 600532003  นายรังสิกร ใจกล้า  การสอนคณิตศาสตร์  -  
 600532012  นส.จิรภา มาอินทร์  การสอนคณิตศาสตร์  -  
 600532013  นส.รัชนีกร กันคำ  การสอนคณิตศาสตร์  -  
 590532010  นายรัชชัย ลุมมา  การสอนคณิตศาสตร์  -  ผศ.ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง
 610532008  นส.ศวรรยา วงศ์ขัติ  การสอนคณิตศาสตร์  แผน ข  ผศ.ดร.วารุนันท์ อินถาก้อน
 570532008  นส.นิภา สัจจญาติ  การสอนคณิตศาสตร์  แผน ข  ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ยิ่งทวีสิทธิกุล
10   580532006  นายคมกริช อินรอด  การสอนคณิตศาสตร์  แผน ข  ผศ.ดร.ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล
11   590532001  นายผดุงศักดิ์ กีรติวศิน  การสอนคณิตศาสตร์  แผน ข  รศ.ดร.ปฤษณา กลับอุดม
12   610532007  นส.พิมพ์พลอย หงษ์ทอง  การสอนคณิตศาสตร์  แผน ข  อ.ดร.วรรณศิริ วรรณสิทธิ์
13   610532011  นายศุกรศร รุ่งสว่างสาธิต  การสอนคณิตศาสตร์  แผน ข  รศ.ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี
14   610532006  นส.พลอยไพลิน บุญช่วย  การสอนคณิตศาสตร์  แผน ข  อ.ดร.เป็นหญิง โรจนกุล
15   610532005  นายธนาธิป อุทธิยา  การสอนคณิตศาสตร์  แผน ข  อ.ดร.วัชรีพันธุ์ อติพลรัตน์
16   570532004  นายศรายุทธ วิริยะคุณานันท์  การสอนคณิตศาสตร์  แผน ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.สายัญ ปันมา
17   610532001  นายกฤษณ์ ใจคำปัน  การสอนคณิตศาสตร์  แผน ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ยิ่งทวีสิทธิกุล
18   610532002  นส.จรรยพร ใจคำ  การสอนคณิตศาสตร์  แผน ก แบบ ก 2  อ.ดร.วรรณศิริ วรรณสิทธิ์
19   580532024  นายเกียรติศักดิ์ แก้วหล้า  การสอนคณิตศาสตร์  แผน ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.วารุนันท์ อินถาก้อน
20   580532021  นายอนุภาพ บุญพอ  การสอนคณิตศาสตร์  แผน ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง
21   600532014  นายจิระพงษ์ ชมกลิ่น  การสอนคณิตศาสตร์  แผน ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.ณัฐกร สุคันธมาลา
22   580532003  นายประครอง สิทธินันท์  การสอนคณิตศาสตร์  แผน ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.อรรถพล แก้วขาว
23   570532048  นายวินัย แขวนโพธิ์  การสอนคณิตศาสตร์  แผน ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.ปรารถนา ใจผ่อง
24   570532046  นส.ธัญญาลักษณ์ เทพสุวรรณ์  การสอนคณิตศาสตร์  แผน ก แบบ ก 2  อ.ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์
25   610531061  นายวศิลป์ สิทธิปัญญา  การสอนคณิตศาสตร์  แผน ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.ณัฐกร สุคันธมาลา
26   580532025  นายพูลทรัพย์ เผ่าดี  การสอนคณิตศาสตร์  แผน ก แบบ ก 2  รศ.ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี
 

BACK

   หน่วยทะเบียนและประมวลผลการศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    โทรศัพท์ 053-943315, 053-943316