รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาโท ทั้งหมด
ที่กำลังศึกษาอยู่  แยกตามแผนการศึกษา
ลำดับ รหัส   ชื่อ - สกุล สาขาวิชา แผนการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
 600531103  นส.พิชญา พงศ์มานะวุฒิ  คณิตศาสตร์ประยุกต์  -  รศ.ดร.จูลิน ลิคะสิริ
 600531055  นายอัษฎางค์ หิมะกลัส  คณิตศาสตร์ประยุกต์  -  ผศ.ดร.ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล
 600531054  นายอนุวัฒน์ ตุ้มคำ  คณิตศาสตร์ประยุกต์  -  ผศ.ดร.ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล
 600531052  นส.มธุรดา กรัพนานนท์  คณิตศาสตร์ประยุกต์  -  รศ.ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์
 600531049  นายพนาสัณฑ์ มโนรส  คณิตศาสตร์ประยุกต์  -  ผศ.ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง
 620531021  นายตรรกศาสตร์ ฝอยทอง  คณิตศาสตร์ประยุกต์  แผน ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.ธงชัย ดำรงโภคภัณฑ์
 620531020  นส.ชฎารัตน์ ภู่สันติ  คณิตศาสตร์ประยุกต์  แผน ก แบบ ก 2  อ.ดร.นวินดา ฉัตรสกุลพรหม
 

BACK

   หน่วยทะเบียนและประมวลผลการศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    โทรศัพท์ 053-943315, 053-943316