รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาโท ทั้งหมด
ที่กำลังศึกษาอยู่  แยกตามแผนการศึกษา
ลำดับ รหัส   ชื่อ - สกุล สาขาวิชา แผนการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
 600531103  นส.พิชญา พงศ์มานะวุฒิ  คณิตศาสตร์ประยุกต์  -  รศ.ดร.จูลิน ลิคะสิริ
 600531055  นายอัษฎางค์ หิมะกลัส  คณิตศาสตร์ประยุกต์  -  ผศ.ดร.ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล
 600531054  นายอนุวัฒน์ ตุ้มคำ  คณิตศาสตร์ประยุกต์  -  ผศ.ดร.ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล
 600531053  นส.วิภาวินี ไชยวิโน  คณิตศาสตร์ประยุกต์  -  ผศ.ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง
 600531052  นส.มธุรดา กรัพนานนท์  คณิตศาสตร์ประยุกต์  -  ผศ.ดร.มรกต เก็บเจริญ
 600531049  นายพนาสัณฑ์ มโนรส  คณิตศาสตร์ประยุกต์  -  ผศ.ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง
 590531063  นส.ชนานันต์ อ้นจันทร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์  -  ผศ.ดร.ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ
 570531170  นายภิญโญ โอวาสิทธิ์  คณิตศาสตร์ประยุกต์  แผน ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.สมชาย ศรียาบ
 

BACK

   หน่วยทะเบียนและประมวลผลการศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    โทรศัพท์ 053-943315, 053-943316