รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาเอก ทั้งหมด
ที่กำลังศึกษาอยู่  แยกตามแผนการศึกษา
ลำดับ รหัส   ชื่อ - สกุล สาขาวิชา แผนการศึกษา  อาจารย์ที่ปรึกษา
 600551021  นายปยากรณ์ ศักดิ์สุริยา  คณิตศาสตร์  -  
 590551010  นายรวีโรจน์ ศุภรตุลธร  คณิตศาสตร์  -  ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้
 590551007  นส.ดาวัลย์ ชุมภูงาม  คณิตศาสตร์  -  รศ.ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี
 600551009  นส.พรพิมล กุณมา  คณิตศาสตร์  -  
 600551010  นายลิมปพัทธ์ บุษบัน  คณิตศาสตร์  -  ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้
 590551008  นายปณิธาน สานเมทา  คณิตศาสตร์  -  ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้
 600551020  นส.นิภาพร ทิโน  คณิตศาสตร์  -  
 600551008  นายเจนวิช พ่วงพี  คณิตศาสตร์  -  ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้
 600551019  นายถนอมศักดิ์ เหล่ากุล  คณิตศาสตร์  -  
10   590551024  นายประกรรษวัตฏ บุญมี  คณิตศาสตร์  -  ผศ.ดร.สันติ ทาเสนา
11   570551066  นส.ปรียาพร ทองอินทร์  คณิตศาสตร์  แบบ 2.2  ผศ.ดร.วรพงศ์ ฟูปินวงศ์
12   570551002  นายพชร ใจโลกา  คณิตศาสตร์  แบบ 2.2  ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้
13   580551053  นายสุริยล ยิ้มเนตร  คณิตศาสตร์  แบบ 2.1  รศ.ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์
14   580551006  นายอนุศาสตร์ กินร  คณิตศาสตร์  แบบ 2.1  ผศ.ดร.สันติ ทาเสนา
15   580551005  นายธนพงษ์ พรมใหม่  คณิตศาสตร์  แบบ 2.1  ผศ.ดร.อรรถพล แก้วขาว
16   570551047  นายนายนพรัตน์ เปลี่ยนมณี  คณิตศาสตร์  แบบ 2.1  ผศ.ดร.สายัญ ปันมา
17   580551062  นายณัฐวุฒิ บุญลือ  คณิตศาสตร์  แบบ 2.1  ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้
18   570551045  นส.กนกอร เหลืองทรัพย์ทวี  คณิตศาสตร์  แบบ 2.1  รศ.ดร.จูลิน ลิคะสิริ
19   570551001  นายธวัชชัย เพชรธาราทิพย์  คณิตศาสตร์  แบบ 2.1  รศ.ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์
20   590551071  นส.ศรัณยา ฟองจันทร์  คณิตศาสตร์  แบบ 2.1  อ.ดร.ปรียานุช โหนแหยม
21   560551033  นส.มณทิญา เรืองหน่าย  คณิตศาสตร์  แบบ 2.1  ผศ.ดร.สายัญ ปันมา
22   600551045  นายจักรกฤษณ์ แดงแสน  คณิตศาสตร์  แบบ 2.1  รศ.ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี
23   610551011  นส.กนกรัตน์ ใบแสด  คณิตศาสตร์  แบบ 2.1  ผศ.ดร.สมภพ มูลชัย
24   610551012  นส.ชลิดา คงสนุ่น  คณิตศาสตร์  แบบ 2.1  ผศ.ดร.สมภพ มูลชัย
25   610551013  นส.ณัฏฐกานต์ สุภาใจดี  คณิตศาสตร์  แบบ 2.1  ผศ.ดร.สมภพ มูลชัย
26   610551014  นายทศพร คำดวง  คณิตศาสตร์  แบบ 2.1  รศ.ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี
27   610551015  นายสุทธิศักดิ์ วิเศษวงษา  คณิตศาสตร์  แบบ 2.1  ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้
28   540551072  นส.ศิริลักษณ์ ผลอินทร์  คณิตศาสตร์  แบบ 2.1  รศ.ดร.จูลิน ลิคะสิริ
29   590551070  นายนุชรี นิยโมสถ  คณิตศาสตร์  แบบ 2.1  ผศ.ดร.วารุนันท์ อินถาก้อน
 

BACK

   หน่วยทะเบียนและประมวลผลการศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    โทรศัพท์ 053-943315, 053-943316