User Type:
User Name:
Password:
 

 
จำนวนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ จำแนกตามรหัสนักศึกษา สาขาวิชาและระดับปริญญา
จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำแนกตามรหัสนักศึกษา สาขาวิชาและระดับปริญญา
จำนวนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
จำนวนนักศึกษา จำแนกตามสถานภาพ และปีการศึกษา
จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน จำแนกตามสาขาวิชา
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี
สรุปจำนวนนักศึกษา ตามแผนการศึกษา
 
ระดับปริญญาโท กำลังศึกษาอยู่ สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก กำลังศึกษาอยู่ สำเร็จการศึกษา
   
ค้นหา นักศึกษา / อาจารย์ที่ปรึกษา
รายชื่อนักศึกษา  และอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  เลือกตามสาขาวิชาและชั้นปี แสดงรายงาน | ดาวน์โหลด
รหัสและชื่อสกุลนักศึกษาปัจจุบัน เลือกตามสาขาและชั้นปี แสดงรายงาน | ดาวน์โหลด


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักทะเบียนและประมวลผล
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาสถาน
แนวทางการทำวิจัย  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
 ::โปรแกรม Turnitin    ::คู่มือการใช้โปรแกรม Turnitin
   


   หน่วยทะเบียนและประมวลผลการศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    โทรศัพท์ 053-943315, 053-943316