< =============
   
โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
  ระดับปริญญาตรี
  ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก
สาขาวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาในโครงการ
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สมัคร/ตรวจสอบ ข้อมูลสมัคร Online
สมัครสอบ ระบบ Online
จำนวนและรายชื่อผู้สมัครผ่านระบบ Online
ภาพกิจกรรมค่าย
ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ระดับปริญญาตรี
28-30 มี.ค.54  ที่ ม.สงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)
7-10 พ.ค.55  ที่ ม.ศิลปากร (นครปฐม)
26-29 มี.ค.56  ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล
 


ศูนย์โครงการฯ ภาคกลาง
มหาวิทยาลัยมหิดล
http://www.sc.mahidol.ac.th/scholarship/sast
ศูนย์โครงการฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 www.champa.kku.ac.th
ศูนย์โครงการฯ ภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
www.sc.psu.ac.th
 
 
 
 
ประกาศทั่วไป
ประกาศ สถานที่สอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี-โท-เอก รุ่นที่ 6      โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2557
 
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบฯ  
ประกาศสถานที่สอบฯ  

กรณี ผู้สมัครสอบมีข้อสังสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อประกาศ
   กรุณาติดต่อ 053-943316 ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556

หมายเหตุ ขอให้ผู้เข้าสอบ นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน มาแสดงในวันสอบด้วย
   
 
 
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับนิสิตนักศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 (2nd SAST Research Professional Development Project)  
- แนวทางการจัดทำรายงานการวิจัย
-แบบประเมินผู้ปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 2
 
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ต่อเนื่อง ประจำปี 2553 เพิ่มเติม  
                           ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนฯ ในคณะวิทยาศาสตร์ มช.
   ติดต่อ : งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช. ด่วน
 
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 53...) สอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ต่อเนื่อง ประจำปี 2553 เพิ่มเติม  
คุณสมบัติผู้สมัคร คลิ๊กที่นี่
ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิ๊กที่นี่
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943463 หรือ 053-943315 (คุณประธาน)
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2554 ศูนย์ภาคเหนือ
 
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก และระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2554