>
                         Update ครั้งล่าสุด
วันที่ :

 
 
                                               

จำนวนผู้เยี่ยมชมติดต่อขอทราบรายละเอียด

การเข้าอบรมครูวิทยาศาสตร์
ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้ที่
- คุณพร  พรมมหาราช
Email phorn.p@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-943463
               053-943315
FAX : 053-222268


สรุปจำนวนห้อง
ศูนย์อบรมครู
ประจำปี 2555
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมครู สาขาวิชาเคมี หลักสูตรระดับกลาง ประจำปี 2554 ครั้งที่ 2    ในวันที่  15-19 กรกฎาคม 2554   ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงทะเบียน ที่โถงชั้น 1 อาคารเคมี 2 ภาควิชาเคมี เวลา 8.30 น. พิธีเปิด ณ ห้อง CB2440 ชั้น 4 เวลา 9.00 น.
 
ข่าวแจ้ง
เรียน  ผุ้เข้าอบรมทุกท่าน
 
             ขอความกรุณาดำเนินการ ดังนี้.-
  1. ให้นำเงินมาจ่ายค่าลงทะเบียนในวันที่ 2 มิถุนายน 2555  คนละ 3,000.-บาท
  2. ขอให้ผู้เข้าอบรมนำ Notebook มาใช้ในระหว่างการอมรมด้วย (ถ้ามี)
  3. สำหรับ ผู้เข้าอบรมสาขาเคมี ให้นำเครื่องคิดเลขแบบมีฟังก์ชั่นคำนวณมาด้วย
  4. ให้ผู้เข้าอบรมกรอกใบสมัครการเข้าร่วมอบรม ส่งคณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 28 พ.ค.2555 ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่นี่..
 

 

การอบรมครูวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555
 
โครงการจัดอบรมครูวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555
 
สาขาวิชาที่เปิดอบรม
   - สาขาวิชาคณิตศาสตร์
    - สาขาวิชาฟิสิกส์
    - สาขาวิชาเคมี
    - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
    - สาขาวิชาชีววิทยา
 
     
 
ช่วงเวลาการจัดอบรมทั้งหมด
   2 - 4  มิถุนายน 2555
 
     
  กำหนดการพิธีเปิดและการลงทะเบียน (2-4 มิ.ย.55)  
 
เวลา 08.00-08.30 น.    ลงทะเบียนรับเอกสาร
 (เอกสาร ป้ายชื่อ ของที่ระลึกและอาหารว่าง)
เวลา 08.30-09.00 น.    พิธีเปิด
  เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป  อบรม  ณ ภาควิชาที่เกี่ยวข้อง
   
 
   
สถานที่พิธีเปิดการอบรม แต่ละสาขา  
 
  สาขา สถานที่ ห้อง
คณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร๋ SCB 100 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3
คอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ CSB 100
เคมี ภาควิชาเคมี ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง
ตึกเคมี 2
ชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา BB 100
ฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ PB 2100 ตึกฟิสิกส์ 2
 
   
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมครู ประจำปี 2555  
 
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
เคมี ชีววิทยา
ฟิสิกส์    
รายชื่อผู้เข้าอบรมครู ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งหมด
   

bullet โครงการจัดอบรมครู วิทยาศาสตร์
ประจำปี 2555
bullet สำหรับเจ้าหน้าที่
bullet Webmaster
 
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ
ตารางการอบรมครู
สาขาวิชาเคมี
     ติดต่อผูประสานงานสาขา
     อ.ดร.ภควรรณ  พวงสมบัติ

    
โทร.081-6713743
สาขาฟิสิกส์
     ติดต่อผูประสานงานสาขา
     ผศ.ดร.ดวงมณี  ว่องรัตนไพศาล
    
โทร.081-5759350
สาขาคณิตศาสตร์
     ติดต่อผูประสานงานสาขา
     ผศ.ดร.อรรถพล  แก้วขาว
    
โทร.083-1889954
สาขาคอมพิวเตอร์
     ติดต่อผูประสานงานสาขา
    รศ.ดร.เอกรัฐ  บุญเชียง
    
โทร.081-8811083
สาขาชีววิทยา
     ติดต่อผูประสานงานสาขา
    ผศ.ดร.ศรีสุลักษณ์  ธีรานุพัฒนา
    
โทร.081-5682857
สรุปจำนวน
ศูนย์ฝึกอบรม
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
โทรศัพท์ : 0-5394-3315  โทรสาร : 0-5322-2268