หัวข้อ : ภาษาไทย :
การวิเคราะห์หาปริมาณวิตามินซีของผักพื้นเมืองบางชนิดในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเครื่องไตเตรทอัตโนมัติ
อังกฤษ :
The quntitative analysis of vitamin C in some local vegetables in Chiang Mai was done using autotritated instruments
 
เจ้าของผลงาน : นายอภิลักษณ์ สิงห์ไพร รหัส : 4405635

สาขาวิชา : ชีววิทยา

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.พันทวี มาไพโรจน์บทคัดย่อ

        การใช้เครื่องไตเตรทอัตโนมัติวิเคราะห์หาปริมาณวิตามินซีของผักพื้นเมืองบาง ชนิดในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ไอโอดีนเป็นตัวทำปฏิกิริยาที่เสนอผลออกมาในรูปเปอร์เซนต์น้ำหนักต่อน้ำหนัก สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์และไม่ต้องสังเกตสีของจุดยุติ สามารถปล่อยตัวทำปฏิกิริยาได้ทีละน้อยเพียงครั้งละ 0.001 มล. สามารถติดตามจุดยุติได้ถึง 9 จุด เมื่อนำผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับวิธีการไตเตรทด้วยการใช้บิวเรตของปราณี ( 2544 ) พบว่าการใช้เครื่องไตเตรทอัตโนมัติสามารถหาปริมาณวิตามินซีในถั่วพูและผักปลังได้มากกว่าคือ 74.2 มก./100 ก. น้ำหนักสด และ 55.7 มก./100 ก. น้ำหนักสด ขณะที่การใช้บิวเรตหาได้เพียง 63.82 มก./100 ก. น้ำหนักสด และ 46.94 มก./100 ก. น้ำหนักสด ตามลำดับ แต่ปริมาณวิตามินในผักคะน้ากลับได้น้อยกว่าคือได้ 85.0 มก./100 ก. น้ำหนักสด ขณะที่การวิเคราะห์โดยการใช้บิวเรตหาได้ 120.54 มก./100 ก. น้ำหนักสด เมื่อทำการเปรียบเทียบกับการหาปริมาณวิตามินซีด้วยวิธีโฟโตเมทรี พบว่าผักคะน้ายิ่งหาปริมาณวิตามินซีได้น้อยลงไปอีกถึง 68.0 มก./100 ก. น้ำหนักสด นอกจากนี้ยังได้มีการใช้เครื่องไตเตรทอัตโนมัติวิเคราะห์หาปริมาณวิตามินซีในผักพื้นเมืองเพิ่มเติมอีก 7 ชนิด และพบว่าผักดังกล่าวมีปริมาณวิตามินซีดังนี้ คือ ผักโขมมีอยู่ 128.8 มก./100 ก. น้ำหนักสด ผักหวานมีอยู่ 97.6 มก./100 ก. น้ำหนักสด ผักเสี้ยวมีอยู่ 75.2 มก./100 ก. น้ำหนักสด ชะพลูมีอยู่ 57.6 มก./100 ก. น้ำหนักสด ผักบุ้งจีนมีอยู่ 51.7 มก./100 ก. น้ำหนักสด ตำลึงมีอยู่ 45.9 มก./100 ก. น้ำหนักสดและบัวบกมีอยู่ 26.3 มก./100 ก. น้ำหนักสด

Abstract

        The quntitative analysis of vitamin C in some local vegetables in Chiang Mai was done using autotritated instruments with an iodine tritant and was determined by weigh percenteges . These instruments can work independently without indicators since they automatically release the tritant on the samples to at least 0.001 ml. with 9 endpoints maximim. To compare the analysis of autotritated instruments with Burett tritation Pranee ( 2001 ) shows that the former can detect the quantity of vitamin C Psophocarpus tetragonolobus ( L. ) DC. 74.2 mg./100g , fresh weight and Basella alba L. ( phak plang ) 55.7 mg./100g , fresh weight while the latter had only 63.82 mg./100g , fresh weight and 46.94 mg./100g , fresh weight , respectively.Comparison between Burett , the autotritated , and photometry methods in finding the quantity of vitamin C in Brassica oleracea ( Chinese kale ) , the Burett methods had 120.54 mg./100g , fresh weight which is much more than with the autotritated and photometry methods which were 85.0 mg./100g , fresh weight and 68.0 mg./100g , fresh weight , respectively. The autotritated instruments were also used to find the quantity of vitamin C in 7 other local vegetables that the results are ; Amaranthus lividus L. ( amaranth ) 128.9 mg./100g , fresh weight Metientha suavis Pierre. ( phakwaan ) 96.7 mg./100g , fresh weight Purpurea L. ( Phak sieo ) 75.2 mg./100g , fresh weight Piper saimentosum Roxb. ( Cha-plu ) 57.6 mg./100g , fresh weight lpomoea aquatica Forsk. ( Chinese water convolvulus ) 51.7 mg./100g , fresh weight Coccinia grandis Voigt. ( ivy gourd ) 45.9 mg./100g , fresh weight and Centella asiatica L.( indian pennywort )

Webmaster
pratharn@science.cmu.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.Science.cmu.ac.th