โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

            คือ โครงการสร้างฐานกำลังคนระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เพื่อเข้าสู่ระดับบัณฑิตศึกษา และรองรับงานการวิจัยและพัฒนาในอนาคต
 โครงการนี้เป็นโครงการร่วมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ของสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ โดยผ่านที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย มีจุดประสงค์เพื่อคัดเลือก นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและสนใจวิทยาศาสตร์ เข้าเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ ในสาขาวิชา เคมี ชีววิทยา (สัตววิทยาพฤกษศาสตร์) ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และสถิติ ความพิเศษ คือ โครงการ จะให้ทุนแก่นิสิตนักศึกษา โดยไม่มี ข้อผูกมัดใด ๆ แต่ต้องเป็นผู้เรียนดีประสงค์ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาและ ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยพัฒนาประเทศไทยต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสรรหานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนดี และสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาใน คณะวิทยาศาสตร์
 • เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ ให้มีคุณภาพในระดับสากล
 • เพื่อผลิตบัณฑิตรองรับโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก และโครงการบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ของรัฐ

ผู้มีสิทธิสมัครสอบเข้าโครงการฯ
คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนดี ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวมกันไม่ต่ำกว่า 2.75 และคะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี หรือ ชีววิทยา หรือ ฟิสิกส์ หรือ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีความสนใจวิชาวิทยาศาสตร์ และมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ หรือนักวิจัย เพื่อช่วย
  พัฒนาประเทศชาติในอนาคต
คุณสมบัติเฉพาะ
 • เคยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศษสตร์ และคณิตศาสตร์ศึกษา ของมูลนิธิ สอวน. ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ และ สสวท. หรือ
 • เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กและเยาวชน ของ สวทช. และ สกว.หรือ
 • เคยได้รับรางวัล/ทุนหรือเคยร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์ ที่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ เห็นชอบ เช่น โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ โครงการช้างเผือก ปูนซีเมนต์ กิจกรรมทางวิทยาศษสตร์ระดับกลุ่มโรงเรียนขึ้นไป หรือ กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เป็นต้น หรือ
 • ได้รับการเสนอชื่อจากคณะวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ว่าเป็นผู้มีการเรียนดี 5 ลำดับแรก หรือเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จากโครงการพิเศษหรือโครงการทุนการศึกษาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

จำนวนทุน  350 ทุน ทั่วประเทศ 5 ศูนย์ (ศูนย์ละ 70 ทุน และไม่เกิน 35 ทุนต่อสถาบัน)

สาขาที่สามารถเลือกเรียนได้
สาขาเคมี ชีววิทยา (สัตววิทยา/พฤกษศาสตร์) ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และสถิติ

การคัดเลือกบุคคล
นักเรียนที่สมัครจากทั่วประเทศต้องผ่านการสอบข้อเขียนโดยใช้มาตรฐานข้อสอบเดียวกัน การทดสอบเจตคติ ด้านวิทยาศาสตร์ และการสอบสัมภาษณ์

เงื่อนไขสำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการฯ
 • ต้องไม่สมัครสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นใด ทั้งในและต่างประเทศ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ก่อน
 • ต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากโครงการอื่นใด
 • ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมพิเศษที่แต่ละสถาบันจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
 • ขณะศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ต้องมีผลการเรียนดี โดยชั้นปีที่ 1 ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.75 ชั้นปีที่ 2 และ 3 ต้องได้รับคะแนนสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนใขและลาออกจากโครงการก่อนสำเร็จการศึกษาต้องชดใช้ทุนคืนสถาบันต้นสังกัดเป็นเงิน 2 เท่า ของทุนที่ได้รับไปแล้ว เว้นแต่จะได้รับการพิจารณาให้ออกจากโครงการฯ โดยความเห็นชอบของคณะ กรรมการบริหารโครงการฯ
 • สำหรับผู้เรียนจนสำเร็จการศึกษาจะไม่ต้องชดใช้ทุนคืนและไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ อีกทั้งจะได้รับการพิจารณาให้ เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท-เอก เป็นพิเศษ

ตัวอย่างกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาในโครงการฯ

 • กิจกรรมค่ายภาคฤดูร้อน เพื่อร่วมกิจกรรมการศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการฝึกเสนอผลงาน
 • การประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือการเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม/สัมมนาวิชาการระดับประเทศและนานาชาติ
 • การดูงานหรือฝึกงานในระหว่างปิดภาคการศึกษากับหน่วยงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการนำวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ไปใช้ในกระบวนการผลิต
 • การทำงานหรือฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยกับนักวิจัยอาวุโสของแต่ละคณะด้านวิทยาศาสตร์
 • การศึกษา ดูงาน และเยี่ยมชมหน่วยงานวิจัย หรือ สถาบันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในและต่างประเทศ
 • กิจกรรมนอกสถานที่ที่เหมาะสมกับแต่ละภูมิภาคในระหว่างปีการศึกษา เช่น กิจกรรมพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • กิจกรรมที่กำหนดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ

การเลือกมหาวิทยาลัยที่จะศึกษาของผู้รับทุน

 ผู้สมัครเข้าโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ศูนย์โครงการภาคเหนือ สามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ได้ดังต่อไปนี้
 • คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

สิ่งที่นักศึกษาผู้รับทุนจะได้รับ

 • ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในคณะวิทยาศาสตร์สถาบันที่สมัคร
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 4,000 บาท ต่อเดือน ตลอดหลักสูตร 4 ปี
 • ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่าที่จ่ายจริงตามที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเรียกเก็บ
 • ค่าหนังสือ ตำรา ปีละไม่เกิน 5,000 บาทต่อทุน
 • ทุนอุดหนุนการวิจัยตลอดหลักสูตร 5,000 บาท (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4) และเงินสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรม หลักสูตรทั้งในและต่างประเทศ
BACK

Copyright ©2006 [ Faculty of Science , Chiang Mai University]
Contact Us: pratharn@science.cmu.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่