รายชื่อนักศึกษาในโครงการ พสวท.

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา สถานภาพ สถาบันเดิม
1 560510001  นายเครดิต ศรีคำ ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก กำลังศึกษาอยู่
2 560510007  นายพุทธันดร วงศ์สมบูรณ์ ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก กำลังศึกษาอยู่
3 560510009  นส.วิมลณัฐ โชคลาภ ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก กำลังศึกษาอยู่
4 560510169  นส.ณัฐภรณ์ บัวแย้ม ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก กำลังศึกษาอยู่
5 560510172  นายวรวิทย์ ศรชัย ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก กำลังศึกษาอยู่
6 560510297  นายกิตติพงศ์ ปันธินวน ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก กำลังศึกษาอยู่
7 560510298  นส.ขจีวรรณ บัวกอ ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก กำลังศึกษาอยู่
8 560510300  นส.ชนินาถ ศรีอาภรณ์ ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก กำลังศึกษาอยู่
9 560510301  นายไชยวัฒน์ แก้วมีชัย ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก กำลังศึกษาอยู่
10 560510303  นายยงยุทธ รัตนพงศ์ ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก กำลังศึกษาอยู่
11 560510304  นายวีระพจน์ วนะจะเริน ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก กำลังศึกษาอยู่
12 560510306  นายสรวิชญ์ สารอินทร์ ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก กำลังศึกษาอยู่
13 560510307  นายสิรวุฒิ เนตยานันท์ ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก กำลังศึกษาอยู่
14 560510308  นส.อภิญญา หาญขุนทด ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก กำลังศึกษาอยู่
15 560510390  นส.จิรนันท์ หอมนาน ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก กำลังศึกษาอยู่
16 560510393  นายพงศ์พัฒน์ ชัยรัตน์ ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก กำลังศึกษาอยู่
17 560510396  นายเศรษฐ์ สันติธรางกูร ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก กำลังศึกษาอยู่
18 560510470  นส.กัณฐ์ญารัตธ์ ฐิติวัฒนาการ ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก กำลังศึกษาอยู่
19 560510471  นส.จิระนันท์ เกิดบุญ ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก กำลังศึกษาอยู่
20 560510474  นายเพชรดรุณ เขื่อนคำ ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก กำลังศึกษาอยู่
21 550510008  นายธันยกานต์ ชูสมัย เคมี กำลังศึกษาอยู่
22 550510011  นายพงศกร จ๊ะสิงห์ เคมี กำลังศึกษาอยู่
23 550510013  นายภัทรพล  รอดละมูล เคมี กำลังศึกษาอยู่
24 550510015  นส.ศิริภรณ์ ชัยเมืองชื่น เคมี กำลังศึกษาอยู่
25 550510022  นายอุกฤษ เกเย็น เคมี กำลังศึกษาอยู่
26 550510160  นายกัมปนาท พรหมโลก ชีววิทยา กำลังศึกษาอยู่
27 550510164  นส.ณัทศศิร์อร ศรีธิโอวาท ชีววิทยา กำลังศึกษาอยู่
28 550510167  นายธีระวัฒน์ เรือนคำ ชีววิทยา กำลังศึกษาอยู่
29 550510170  นส.ปัฐมาพร ละม่อม ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก ลาออก
30 550510290  นายกฤษณะ สระแก้ว ฟิสิกส์ กำลังศึกษาอยู่
31 550510291  นายจอมพจน์ วงศ์เพชรอักษร ฟิสิกส์ กำลังศึกษาอยู่
32 550510293  นายณัฐภัทร อภิวงค์งาม ฟิสิกส์ กำลังศึกษาอยู่
33 550510294  นายธนาทิพวัฒ ศิริอริยะชัย ฟิสิกส์ กำลังศึกษาอยู่
34 550510298  นายนราวิชญ์ กองก่อ ฟิสิกส์ กำลังศึกษาอยู่
35 550510301  นายปริญญา อุดมใหม่ ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก ลาออก
36 550510302  นายปาณัสม์ นันทนาสิทธิ์ ฟิสิกส์ กำลังศึกษาอยู่
37 550510303  นายพงศรัณญ์  ฉิมศิริ ฟิสิกส์ กำลังศึกษาอยู่
38 550510307  นายหริพันธ์ พิลาทอง ฟิสิกส์ กำลังศึกษาอยู่
39 550510385  นส.พัชราภรณ์ มณีรัตน์ ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก ลาออก
40 550510386  นายรชตะ ปลั่งศรีรัตน์ ธรณีวิทยา กำลังศึกษาอยู่
41 550510454  นายปาณัสม์ กัลยาณมิตร คณิตศาสตร์ กำลังศึกษาอยู่
42 550510457  นายสิปปนนท์ กิติมูล ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก ลาออก
43 550510458  นายอัฐพร หวังพรไพบูลย์ คณิตศาสตร์ กำลังศึกษาอยู่
44 540510002  นส.จิตราพันธ์ สูงทรง เคมี กำลังศึกษาอยู่  โรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จ.เชียงราย
45 540510003  นส.จิรภัทร์ สันตติวงศ์ไชย เคมี กำลังศึกษาอยู่  โรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
46 540510009  นายบุญพิทักษ์ เดี่ยวพิทักษ์สกุล ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก ลาออก  โรงเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
47 540510018  นายวรัตน์ ประทานพรเลิศ เคมี กำลังศึกษาอยู่  โรงเรียนโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ จ.แพร่
48 540510020  นายวศิน สมบุตร เคมี กำลังศึกษาอยู่  โรงเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จ.เชียงราย
49 540510027  นายสันดุสิต แซ่โค้ว คณิตศาสตร์ กำลังศึกษาอยู่  โรงเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา จ.เชียงใหม่
50 540510196  นส.ชลธิชา ปากหวาน ชีววิทยา กำลังศึกษาอยู่  โรงเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
51 540510201  นส.ธารารักษ์ ปินคำ ชีววิทยา กำลังศึกษาอยู่  โรงเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
52 540510215  นายสหัสชัย อินวงศ์วาร ชีววิทยา กำลังศึกษาอยู่  โรงเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จ.เชียงราย
53 540510335  นายก่อกุศล มาแสน ฟิสิกส์ กำลังศึกษาอยู่  โรงเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จ.เชียงราย
54 540510346  นส.พิชญาภรณ์ คำหน้อย ฟิสิกส์ กำลังศึกษาอยู่  โรงเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
55 540510353  นายวุฒิพงษ์ ทองภักดี ฟิสิกส์ กำลังศึกษาอยู่  โรงเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
56 540510356  นส.ศุจีภรณ์ ตันติพงษ์ ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก ลาออก  โรงเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
57 540510573  นส.กันต์ฤทัย จีนแก้ว คณิตศาสตร์ กำลังศึกษาอยู่  โรงเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จ.พะเยา
58 540510574  นายจักรกฤษณ์ แดงแสน คณิตศาสตร์ กำลังศึกษาอยู่  โรงเรียนโรงเรียนม่วงไข่พิยาคม จ.แพร่
59 540510577  นายเจนวิช พ่วงพี คณิตศาสตร์ กำลังศึกษาอยู่  โรงเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก
60 540510581  นายณัฐพงศ์ ทิพย์สกุลปัญญา ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก ไม่มารายงานตัว
61 540510588  นส.นิโลบล สบบง คณิตศาสตร์ กำลังศึกษาอยู่  โรงเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
62 540510592  นส.พัชราภรณ์ ดาวดิษฐ์ คณิตศาสตร์ กำลังศึกษาอยู่  โรงเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
63 540510594  นส.วงศ์ตะวัน ชำนาญ คณิตศาสตร์ กำลังศึกษาอยู่  โรงเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
64 540510597  นายสตบรรณ ศรีสุริยะธาดา คณิตศาสตร์ กำลังศึกษาอยู่  โรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
65 540510598  นายสุทธิศักดิ์ วิเศษวงษา คณิตศาสตร์ กำลังศึกษาอยู่  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
66 540510601  นายอรรถสิธร ชัยชมภู คณิตศาสตร์ กำลังศึกษาอยู่  โรงเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
67 530510002  นายคคนันต์ เจี้ยมดี ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก ไม่มารายงานตัว
68 530510005  นส.จินดาภรณ์ จันทร์ประสิทธิ์ เคมี กำลังศึกษาอยู่  โรงเรียนโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
69 530510007  นส.ชญานิศ เวชวิทยาขลัง เคมี กำลังศึกษาอยู่  โรงเรียนโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน
70 530510008  นส.ชนิดา ครองไชย เคมี กำลังศึกษาอยู่  โรงเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จ.พะเยา
71 530510012  นายธนภัทร อัฐวงค์ เคมี กำลังศึกษาอยู่  โรงเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ จ.แพร่
72 530510013  นายธรรมนูญ เชื้อสะอาด เคมี กำลังศึกษาอยู่  โรงเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จ.พะเยา
73 530510022  นายศุภกิจ พิชัย เคมี กำลังศึกษาอยู่  โรงเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
74 530510050  นายชโยภาส ทัพเบิก เคมี กำลังศึกษาอยู่  โรงเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก
75 530510204  นส.นิลิตา มุขแจ้ง ชีววิทยา กำลังศึกษาอยู่  โรงเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
76 530510208  นายเมธี วาทิกทินกร ชีววิทยา กำลังศึกษาอยู่  โรงเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน
77 530510219  นายกฤษณ์ สุวรรณรัตน์ ชีววิทยา กำลังศึกษาอยู่  โรงเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ จ.แพร่
78 530510285  นส.พชร สัตยวรรธน์ ชีววิทยา กำลังศึกษาอยู่  โรงเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จ.แพร่
79 530510366  นายชัยพร ศุกลพันธ์ ฟิสิกส์ กำลังศึกษาอยู่  โรงเรียนโรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
80 530510376  นายราชภัฏ นครจินดา ฟิสิกส์ กำลังศึกษาอยู่  โรงเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก
81 530510377  นายวิภู อยู่เย็น ฟิสิกส์ ลาออก
82 530510379  นส.สุพัตรา สมศรี เคมี กำลังศึกษาอยู่  โรงเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง
83 530510380  นส.อภิชญาพร รัตคธา ฟิสิกส์ กำลังศึกษาอยู่  โรงเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
84 530510517  นส.ทัศษุดา ทักษะวสุ ธรณีวิทยา กำลังศึกษาอยู่  โรงเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
85 530510624  นายกฤษดา พรมจักร์ คณิตศาสตร์ กำลังศึกษาอยู่  โรงเรียนโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา จ.เชียงใหม่
86 530510631  นายณัฐพล อุดมเลิศสกุล คณิตศาสตร์ กำลังศึกษาอยู่  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
87 530510633  นายปณิธาน สานเมทา คณิตศาสตร์ กำลังศึกษาอยู่  โรงเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน
88 530510641  นายเสนีย์ กิติมูล คณิตศาสตร์ กำลังศึกษาอยู่  โรงเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา จ.เชียงใหม่
89 520510002  นายกษิดิศ แย้มสุนทร เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน
90 520510009  นส.ณัฐวดี ปัญญาอินทร์ เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
91 520510013  นส.เบญจภรณ์ จารุเลิศวัฒนา เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
92 520510025  นส.สุจิตรา ฝั้นสืบ เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง
93 520510200  นายกิตติภัฏ โชติจินดากุล ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จ.พะเยา
94 520510206  นส.ธนาภรณ์ วังศานุตร ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก ไม่มารายงานตัว
95 520510208  นส.ปณนัญ สมใจอ้าย ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่
96 520510210  นายพลวัชร ลีละวัฒนากูล ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
97 520510212  นายเมธี พุ่มทุ่ม ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จ.สุโขทัย
98 520510213  นายศราวุฒิ อุ่นใจ ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนไชยปราการ จ.เชียงใหม่
99 520510343  นายกันตภณ ดำมินเสก ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จ.พิจิตร
100 520510344  นส.เกศกนก ศิธราชู ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
101 520510353  นายโอฬาริก ตาสุยะ ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
102 520510484  นส.นัชชนันท์ ดวงแก้ว ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก ไม่มารายงานตัว
103 520510485  นส.นิพาฎา แสนทา ธรณีวิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
104 520510488  นายปิยะนัฐ วิริยะสุชสิงห์ ธรณีวิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จ.เชียงราย
105 520510493  นส.ศิรภัสสร พันธะสา ธรณีวิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
106 520510595  นส.กมลวรรณ กงจีน คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
107 520510599  นายจุมพล ราชสิงโห คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา จ.เชียงใหม่
108 520510600  นายณัฐวุฒิ บุญลือ คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จ.เชียงราย
109 520510602  นส.นวพร นาคหฤทัย คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
110 520510605  นายวันเฉลิม พรหมดวง คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จ.พะเยา
111 510510015  นายพิชาวุฒิ มานพกาวี ธรณีวิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
112 510510017  นส.รฒียา ทรายแก้ว เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
113 510510020  นายวรรินทร์ มีสอน เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
114 510510022  นายวาทิต สนธิสิงห์ เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
115 510510024  นายศุภณัฐ สันติกูล เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่
116 510510030  นายอรุณ แซ่ล้อ เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียน พะเยาพิทยาคม จ.พะเยา
117 510510031  นายอิทธิพัทธ์ มีวรรณ์ เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา จ.เชียงใหม่
118 510510209  นส.กมลชนก อำนาจกิติกร ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
119 510510212  นส.ณัฐธิดา ทองล้วน ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
120 510510218  นส.รัชรา กาละวงค์ ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
121 510510219  นายรุ่งโรจน์ ไกรสิทธิพาณิชย์ ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
122 510510354  นายกิตติพงษ์ สมชาติ ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก ไม่มารายงานตัว
123 510510355  นส.กุลภา ไชยวงศ์คต ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
124 510510358  นายณัฐวุฒิ พรรณเชษฐ์ คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนรร.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
125 510510364  นายรัฐกร แก้วอ่วม ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จ.พิจิตร
126 510510365  นายวิศรุต เกตุเอี่ยม ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก ไม่มารายงานตัว
127 510510368  นายสุธี อาทิตยา ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
128 510510369  นส.สุวิมล แก้วคำปา ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จ.เชียงราย
129 510510370  นายอนิรุทธิ์ พริกสี ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จ.นครสวรรค์
130 510510371  นายอนุสรณ์ เหลืองอร่ามวงศ์ ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
131 510510586  นายเฉลิมรัฐ กระแสสุข คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา
132 510510589  นายณัฐวุฒิ ทามัง ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก ไม่มารายงานตัว
133 510510614  นายขวัญชัย กันไว คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จ.ลำปาง
134 510510643  นายตรีภพ สนิ คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
135 500510005  นายเฉลิมพล คำปา เคมี สำเร็จการศึกษา
136 500510019  นายศรภัทร นิยมสินธุ์ เคมี สำเร็จการศึกษา
137 500510024  นส.อาทิตยา สีหราช เคมี สำเร็จการศึกษา
138 500510192  นายณัฐวุฒิ สารีอินทร์ ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา
139 500510194  นายนพนิธิ ทองหิน ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา
140 500510203  นายวาทิต โคกทอง ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา
141 500510206  นส.หทัยทิพย์ ทาเสนา ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
142 500510350  นายชาญวิชย์ อร่ามวิทย์ ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา
143 500510352  นายชุมพล ศุภทัตกุล ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา
144 500510356  นายธนภูมิ ภุมราดี ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา
145 500510364  นายภูมิพงศ์ ไชยวงศ์คต ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
146 500510365  นายมนต์ชัย จิตรวิเศษ ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา
147 500510367  นส.วริยา ฐิติวัฒนาการ ธรณีวิทยา สำเร็จการศึกษา
148 500510369  นายศรณย์เศรษฐ์ โสกันธิกา คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา
149 500510448  นายธนัน วัชรมัย ธรณีวิทยา สำเร็จการศึกษา
150 500510605  นส.ธนิษฐา โกวรรณ์ คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา
151 500510606  นายธีระพงษ์ สุขสำราญ คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา
152 500510607  นายนาวิน เสริมสุข คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา
153 500510609  นส.พีรพร บุตรกุมาร คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา
154 500510610  นายศุภณัฐ ชัยดี คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา
155 490510003  นายธรรมรัฐ เพียรสวรรค์ เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
156 490510005  นางสาวปิยธิดา กล่ำภู่ เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
157 490510008  นายนัทธวัฒน์ เสมากูล เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
158 490510009  นางสาวสิรีนาถ สุรินทร์วงศ์ เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
159 490510205  นายประทีป ปัญญาดี ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง
160 490510208  นางสาวรวินท์ พูลเพิ่ม ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.ลำพูน
161 490510209  นายวิกรม วงศ์ไพบูลย์วัฒน ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.พิษณุโลก
162 490510362  นายจิตติภัทร ผสมทรัพย์ ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.พิษณุโลก
163 490510365  นายธวัฒชาติ จุฬาปกรณ์ ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
164 490510368  นางสาวนิธิวดี ไทยเจริญ ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่
165 490510371  นายวันเฉลิม สุขภิการนนท์ คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนนครสวรรค์ จ.กำแพงเพชร
166 490510374  นายศุภชัย อาวิพันธุ์ ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
167 490510375  นายสุโข ก่องตาวงษ์ ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.พิษณุโลก
168 490510379  นายอภิมุข วัชรางกูร ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.ลำปาง
169 490510380  นายอภิวัฒน์ วิใจคำ ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.แพร่
170 490510639  นายกีรติ เทอดนิธิ คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.พิษณุโลก
171 490510643  นายวรวิทย์ เทพแสน คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.ลำปาง
172 490510644  นายวันชัย ตาปัญโญ คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.พะเยา
173 490510645  นางสาวสิริมล หงษ์จ้อย คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.ลพบุรี
174 490510647  นายโอภาส ชาญพงศ์พิสุทธิ์ คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เพชรบูรณ์
175 4805005  นางสาวธนัญญา รินศิริ ธรณีวิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
176 4805007  นางสาวนิโลบล ปัตตวงษ์ เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
177 4805015  นางสาวภาธินันท์ แพ่งนคร เคมี สำเร็จการศึกษา
178 4805021  นายสุทธิพงษ์ วรรณไพบูลย์ เคมี สำเร็จการศึกษา
179 4805144  นางสาวสุจิตรา ทันดร เคมี สำเร็จการศึกษา
180 4805185  นส.นาฏระพี กรุณา ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา
181 4805191  นางสาววชิราภรณ์ วนิชนพรัตน์ ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา
182 4805220  นางสาวฐิติพร สุฤทธิ์ ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา
183 4805318  นางสาวจินต์จุฑา คงคาสวรรค์ ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
184 4805320  นางสาวดาราวรรณ เพ็ชร์ช้าง ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
185 4805322  นางสาวนหทัย ตนะกูล ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
186 4805325  นายพิสิษฐ์ เกียรติกิตติกุล ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
187 4805326  นางสาวมณทิญา เรืองหน่าย คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
188 4805330  นายกันตพัฒน์ จันทร์แสนภักดิ์ เคมี สำเร็จการศึกษา
189 4805331  นายวรภัทร์ อินทร์ประสิทธิ์ ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา
190 4805332  นายวีรวัฒน์ คงโพนกอก ธรณีวิทยา สำเร็จการศึกษา
191 4805540  นายณฐวัฒน์ กล่ำสกุล คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา
192 4805542  นางสาวนราวดี ณ น่าน คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา
193 4705007  นส.ธีรนันท์ ศิริตานนท์ เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
194 4705011  นายโยธิน ฉิมอุปละ เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง
195 4705012  นายศรัญพงศ์ ยิ้มกลั่น เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียง จ.เชียงราย
196 4705013  นส.ศศิพร ประเสริฐปาลิฉัตร ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
197 4705014  นายสถาปนวัฒน์ สิทธิหาญ เคมี ไม่มารายงานตัว
198 4705185  นายพงศกร นามวงศ์ ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่
199 4705186  นส.พัชราวรินทร์ เรือนโต ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
200 4705194  นายวุฒิชัย ไผ่เรือง ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
201 4705196  นายศิริพงษ์ ตองใจ ชีววิทยา ไม่มารายงานตัว
202 4705198  นายสมสกุล วงศ์ปาลีย์ ชีววิทยา ไม่มารายงานตัว
203 4705199  นายสุวิทย์ สุธีรากุล เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
204 4705203  นส.อารตีย์ อรุณเกษร ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
205 4705204  นส.อารยา ทองนาค ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
206 4705330  นส.ทิพย์ เมธาดิลกกุล ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จ.นครสวรรค์
207 4705335  นส.ประไพวรรณ สันวงศ์ ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
208 4705338  นายรัฐชัย ปิ่นชัยพัฒน์ ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
209 4705339  นส.รัตนาภรณ์ ฟองเงิน ธรณีวิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
210 4705556  นายกฤษฏา สังขนันท์ คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
211 4705560  นส.ชนิสา กาญจนสกุล ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
212 4705562  นายฐิติพงษ์ กาวิชัย คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก
213 4705572  นส.เป็นหญิง โรจนกุล คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
214 4705575  นายวสกร แลสันกลาง คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
215 4705576  นายวัชรพงษ์ อนวรรฆเมธี คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
216 4605001  นส.กฤติกา เพ็ชรประกอบ ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา
217 4605007  นายจตุพร พันตรี ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา
218 4605009  นส.จิตรลดา กวีธีระวัฒน์ ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา
219 4605010  นายจิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา
220 4605012  นายชนิสร เหง้าจำปา เคมี สำเร็จการศึกษา
221 4605013  นายชัยณรงค์ เกษามูล คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา
222 4605015  นายณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ เคมี สำเร็จการศึกษา
223 4605018  นายเทิด ธนูใจ ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา
224 4605022  นส.นวินดา ฉัตรสกุลพรหม ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก ไม่มารายงานตัว
225 4605024  นส.นาถกานต์ จิตต์จนะ เคมี สำเร็จการศึกษา
226 4605029  นายบุณฑริก บริสุทธิ์ ธรณีวิทยา สำเร็จการศึกษา
227 4605031  นส.ปัทมาภรณ์ จันต๊ะคะรักษ์ ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก ไม่มารายงานตัว
228 4605042  นายพิพัฒน์ เรือนคำ ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา
229 4605044  นายไพศาล ปลั่งกลาง ธรณีวิทยา สำเร็จการศึกษา
230 4605049  นายรุ่งโรจน์ เบญจกุล ธรณีวิทยา สำเร็จการศึกษา
231 4605061  นายสุคนธ์เมธ จิตรมหัตกุล ธรณีวิทยา สำเร็จการศึกษา
232 4605066  นายอธิป เพ็งพัด ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา
233 4605070  นายอรรฆวัชร รวมไมตรี ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา
234 4605073  นส.อัจฉรา ปัญญา ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา
235 4605074  นส.อาจารีย์ ทองอ่อน ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา
236 4605685  นส.อรุณรัตน์ จีนมัชยา เคมี สำเร็จการศึกษา
237 4505002  นส.กนกวรรณ ตาลดี ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
238 4505005  นส.กฤติยา ทองคุ้ม ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
239 4505007  นายกิตติคุณ พระกระจ่าง ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
240 4505023  นส.ชมพูนุช อิ่มทอง ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
241 4505025  นายชวรัช โรจนประเสริฐ คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
242 4505026  นายชัยณรงค์ รักธรรม ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
243 4505029  นส.ญาณวรรณ วงศ์ไชย ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
244 4505030  นายฐาปนนท์ เศรษฐีวรฤทธิ์ เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนรังษีวิทยา จ.เชียงใหม่
245 4505031  นายณัฐปพน สราญรมย์ ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
246 4505050  นส.เปรียว เอี่ยมละมัย เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.ลำปาง
247 4505053  นายพฤทธิ์ เจริญจิตติชัย ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
248 4505055  นส.พิมลพรรณ ส้มเพชร ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
249 4505061  นายระศิเมษ เมืองช้าง คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
250 4505065  นส.วัชรีพันธ์ อติพลรัตน์ คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
251 4505091  นายอรรถพล อ่ำทอง ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จ.สุโขทัย
252 4505094  นายอริยะ วงค์จันทร์ ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก ไม่มารายงานตัว
253 4505096  นส.อัญชลี จันทร์แก้ว เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัฒน์ศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน
254 4505099  นส.อุทุมพร อาสว่าง คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จ.พิจิตร
255 4505689  นายชัยพร จินะการ ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก ไม่มารายงานตัว
256 4405004  นายเกียรติศักดิ ทะนะด้วง ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก ไม่มารายงานตัว
257 4405014  นส.ฐิติรัตน์ อินทร์ประสิทธิ์ เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จ.พิจิตร
258 4405017  นายทรรปณ์ ปณิธานะรักษ์ คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.ลำปาง
259 4405022  นายธนธม ไชยลังการณ์ ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
260 4405024  นายธีรภาพ ฉันทวัฒน์ ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก ไม่มารายงานตัว
261 4405026  นส.นวพร เมืองมา ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก ไม่มารายงานตัว
262 4405027  นายนิธิพนธ์ พุทธรักษา ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จ.นครสวรรค์
263 4405036  นายพิทักษ์สิทธิ์ ดิษบรรจง ธรณีวิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
264 4405037  นส.พิมลรัตน์ เทียนสวัสดิ์ ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
265 4405038  นส.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
266 4405039  นายภาคภูมิ เพ็ชรประดับ คณิตศาสตร์ ลาออก  โรงเรียนปริ้นรอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่
267 4405040  นายภานุ สำอางค์ คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จ.สุโขทัย
268 4405043  นส.มิ่งขวัญ เครือจันต๊ะ ธรณีวิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
269 4405044  นายยุรนันท์ หาญลำยวง ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก ไม่มารายงานตัว
270 4405047  นส.ลลิลทิพย์ หอเจริญ เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
271 4405048  นายวรพงศ์ ฟูปินวงศ์ คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
272 4405049  นส.วรรณศิริ วรรณสิทธิ์ คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
273 4405051  นายวิภู กุตะนันท์ ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนพิจิตรวิทยาคม จ.พิจิตร
274 4405055  นส.ศิริลตา ยศแผ่น ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก ไม่มารายงานตัว
275 4405058  นายสัมพันธ์ เนตยานันท์ ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก ไม่มารายงานตัว
276 4405060  นายสิทธิ ดวงเพชร เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
277 4405061  นส.สิรินาถ เตชา ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน
278 4405065  นายสุเมธ สกุลเสริมสุข ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่
279 4405067  นส.หทัยรัตน์ ยิ่งทวีสิทธิกุล คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน
280 4405071  นส.อรุโณทัย รัตนชาตะ ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
281 4405072  นายอัครินทร์ อินทนิเวศน์ ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน
282 4405432  นส.มัชฌิมา มโนวงค์ เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
283 4405442  นส.ยวิษฐา คุ้มทรัพย์ เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนเฐญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี
284 4305003  นายการุณย์ สาดอ่อน เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนอุตรดิตร์ จ. อุตรดิตร์
285 4305005  นายเขม จิรภัทรพิมล ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่
286 4305006  นส.จิรกานต์ นันแก้ว ฟิสิกส์ ลาออก  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
287 4305008  นายฉลองรัตน์ โนรี ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่
288 4305010  นายเฉลิมรัฐ กระแสสุข คณิตศาสตร์ ลาออก  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
289 4305012  นส.ดาราลักษณ์ เยาวภาคย์โสภณ ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
290 4305013  นส.ทิพย์วิมล ชุมภูกาวิน ธรณีวิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
291 4305014  นายธวัชชัย เพชรธาราทิพย์ คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
292 4305019  นายนิติ มั่นเข็มทอง ธรณีวิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
293 4305021  นส.บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
294 4305028  นายเปรม แก้วกุลศรี เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
295 4305031  นส.ไพลินรัตน์ ชิณวังโส ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
296 4305032  นส.ภาวิไล ชิณวังโส เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
297 4305039  นส.วันวิสาข์ ชัยศักดิ์เลิศ ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
298 4305046  นส.ศรัณยพร มากทรัพย์ ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จ.พิจิตร
299 4305048  นายศิลา กิตติวัธนะ เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
300 4305058  นายอนุชิต แถมสุข เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
301 4305062  นายอำนาจ สุคม ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนบุณวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
302 4305063  นส.กนกกาญจน์ แก้วมาตย์ ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก ไม่มารายงานตัว
303 4205006  นายจินตวัฒน์ ตันอมาตยรัตน์ ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ. เชียงใหม่
304 4205009  นายชัยวัฒน์ เต็งศิริวัฒนา ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
305 4205014  นายทิฐิวัฒน์ เมชฌ ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
306 4205015  นส.ทิพวรรณ พุทธสนธิพจน์ คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
307 4205020  นายนิยม โฮ่งสิทธิ์ ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียน ธีรกานท์บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
308 4205023  นส.พจมาลย์ บุญญถาวร เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนหล่มเกล้าวิทยาคม จ.เพรชบูรณ์
309 4205025  นส.พรเพ็ญ จันทสิทธิ์ ธรณีวิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
310 4205030  นส.ฟาริดา จำจด คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
311 4205036  นายรักสกุล แก่นเรณู เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
312 4205045  นายไวพจน์ งามสอาด ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
313 4205047  นส.ศิริรัตน์ กุมาร ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก ลาออก  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
314 4205049  นายศุภมิตร อาวรณ์ ฟิสิกส์ พ้นสถานภาพ เนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่
315 4205051  นส.สนธยา นุ่มท้วม ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
316 4205053  นายสมภพ พัดจาด คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนพิษณุโลกวิทยาคม จ.พิษณุโลก
317 4205054  นส.สรียา บุรีแก้ว เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
318 4205055  นายสันติ ทาเสนา คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม จ.เชียงราย
319 4205059  นายอรุณศักดิ์ บุติพันคา ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก ไม่มารายงานตัว
320 4205085  นส.กัญญา บุญใจรัก เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
321 4205086  นส.กัญญา อยู่คเชนทร์ ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก ไม่มารายงานตัว
322 4205370  นายวัชราวุฒิ หน่อแก้ว ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จ.เชียงใหม่
323 4105002  นายคงเดช สวาสดิ์พันธ์ เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
324 4105003  นส.จริญาณี ประสงค์กิจ ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จ.ลำพูน
325 4105004  นายจักรพันธุ์ เนรังษี เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่
326 4105009  นส.จุฑารัตน์ คงสอน คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนเพชรวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์
327 4105019  นส.ธิดารัตน์ เปลี่ยนพานิช คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
328 4105020  นส.ธีรนุช สืบเจริญ คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง
329 4105026  นายนัทธี สุรีย์ เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
330 4105027  นส.นันทนิจ จารุเศรณีย์ ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง
331 4105047  นายพัชรพงษ์ เวียงนาค ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่
332 4105054  นส.มนสิการ ธรรมวงศ์ ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
333 4105059  นายวัชรพงศ์ ศรีแสง ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
334 4105066  นายวิญญู แสงทอง เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่
335 4105070  นายวีรชน แสนพรม เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
336 4105073  นส.ศุภลักษณ์ โพธิ คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน
337 4105087  นส.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
338 4105236  นายทศพล ธนนาทธนะชน เคมี สำเร็จการศึกษา
339 4105288  นายบุญพิทักษ์ งามวัฒนากุล ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
340 4105375  นส.มัสลิน โอสถานันต์กุล ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
341 4105396  นส.รัศมี สิทธิขันแก้ว เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
342 4105498  นส.สุลาวัลย์ ขาวผ่อง เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
343 4005001  นส.กมลนารี ลายคราม เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
344 4005004  นายคเชนทร์ แดงอุดม ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จ.น่าน
345 4005005  นายจตุพล คำปวนสาย ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
346 4005009  นส.จิราภรณ์ โยจินา คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน
347 4005011  นายเจษฎา แม่นยำ ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
348 4005024  นายธีรศักดิ์ คำวรรณะ ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนสา จ.น่าน
349 4005027  นส.ปรารถนา สมาศิลป์ ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนแม่สะเรียงปริพัตรศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน
350 4005030  นส.ปิติพร ฉิมสุข เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จ.นครสวรรค์
351 4005034  นส.พรพิมล วงศ์ธิดา ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง
352 4005037  นส.พัชรี ปรีดาสุริยะชัย เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
353 4005040  นายเพลิน ทองคำ ฟิสิกส์ พ้นสถานภาพ เนื่องจากขาดการติดต่อ  โรงเรียนสามง่ามธนูปถัมภ์ จ.พิจิตร
354 4005042  นส.เยาวเรศ เขียวมุ่ย ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
355 4005047  นส.ราตรี วงศ์ปัญญา ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง
356 4005062  นายสมชาย ศรียาบ คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
357 4005064  นายสยาม ภพลือชัย ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
358 4005073  นส.สุภาภรณ์ กสิวัฒน์ เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนตะพานหิน จ.พิจิตร
359 4005074  นส.สุโรชา พูลสวัสดิ์ เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์
360 4005075  นายสุรพล ใจวงศ์ษา ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก ไม่มารายงานตัว
361 4005076  นายสุริยา อุ่นนันกาศ เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน
362 4005078  นส.อนงค์ภัทร สุทธางวคกุล ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก ไม่มารายงานตัว
363 4005081  นายอภิรักษ์ หุ่นหล่อ ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก ไม่มารายงานตัว
364 4005220  นายณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ จ.แพร่
365 4005310  นส.พนิชากรณ์ ใจยงค์ เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง
366 3905001  นส.กาญจ์นภา อมรัชกุล ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก ไม่มารายงานตัว
367 3905009  นายทรงวุฒิ นิรัญศิลป์ ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จ.นครสวรรค์
368 3905010  นส.ทรรศิน ปณิธานะรักษ์ ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง
369 3905011  นส.ทิพย์สุคนธ์ คุ้มแสง ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
370 3905017  นายนฤพนธ์ ฉัตราภิบาล ฟิสิกส์ พ้นสถานภาพ เนื่องจากขาดการติดต่อ  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
371 3905020  นส.นิรัตยา คำเสม ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก ไม่มารายงานตัว
372 3905022  นายบัญญัติ เล็กประเสริฐ ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนรังษีวิทยา จ.เชียงใหม่
373 3905023  นายประจักร์ อินแก้ว เคมี พ้นสถานภาพ เนื่องจากขาดการติดต่อ  โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จ.สุโขทัย
374 3905027  นส.พันทิพา ทิพย์วัฒน์พจนา คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง
375 3905031  นส.มาริสา พลพวก ชีววิทยา ลาออก  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
376 3905034  นส.รักษา อิสรคัมภีร์ ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่
377 3905037  นส.เริงฤทัย แดงมูล เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
378 3905044  นายสมวัน ชุ่มพงษ์พันธ์ ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนพญาเม็งราย จ.เชียงราย
379 3905046  นส.สายฝน สิทธิมงคล ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จ.พะเยา
380 3905048  นายสิทธิเดศ ศรีน้อย ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
381 3905050  นายสุทัศชา หงษ์ศรีสวัสดิ์ ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก ไม่มารายงานตัว
382 3905053  นายสุรเชษฐ์ หลิมกำเนิด ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก ไม่มารายงานตัว
383 3905056  นายอนุพันธ์ เนตยานันท์ คณิตศาสตร์ พ้นสถานภาพ เนื่องจากขาดการติดต่อ  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
384 3905057  นายอภิชาติ โรจนโรวรรณ เคมี พ้นสถานภาพ เนื่องจากขาดการติดต่อ  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เพชรบูรณ์
385 3905618  นส.อัญชลี สิริกุลขจร เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนกศน.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
386 3805007  นส.จันทร์ทิภา จบศรี ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
387 3805010  นายชัชวาลย์ วัชราเรืองวิทย์ คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
388 3805026  นส.ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์ เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง
389 3805031  นายพุทธพล เพ็งพัด ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก
390 3805063  นส.สุริยากานต์ วงศ์ตระกูล ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
391 3805064  นส.สุวิชา วรรณวิเชียร ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนจักรคณาทร จ.ลำพูน
392 3805067  นส.อรุณฉาย สายอ้าย เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง
393 3805068  นายอลงกรณ์ ขัดวิลาศ ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จ.ตาก
394 3705002  นายกมล  หมื่นยุทธ ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก ลาออก  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
395 3705003  นส.กาญจนา  ดำริห์ เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน
396 3705012  นายเด่น  เครือสาร ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนฟากก๊วานวิทยาคม จ.พะเยา
397 3705021  นส.นนทรี  นิมิตศิริวัฒน์ เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง
398 3705022  นายนิรุต  ผุสดี ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่
399 3705024  นส.บุญจิรา  บุญทา เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์
400 3705046  นายสมภพ  มูลชัย คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จ.พะเยา
401 3705051  นส.สุนิดา  อวิโรธนานนท์ ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
402 3705059  นส.อรุโณทัย  จำปีทอง ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์
403 3705068  นายกรกฏ  วิเศษไชยศรี เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
404 3705148  นายเดชา  ทาปัญญา ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
405 3605001  นส.กนกทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
406 3605005  นส.กฤติยาพร วงษา เคมี พ้นสถานภาพ เนื่องจากขาดการติดต่อ  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
407 3605007  นส.เขมิกา ส่งแจ้ง ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
408 3605008  นส.คัทลียา เพชรสิงห์ ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก ไม่มารายงานตัว
409 3605009  นส.เครือวัลย์ จันทร์แก้ว ธรณีวิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่
410 3605013  นส.ชมพิศ แก้วมณี คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก
411 3605014  นายชวลิต จีนอนันต์ ฟิสิกส์ พ้นสถานภาพ เนื่องจากขาดการติดต่อ  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
412 3605015  นส.ดวงเดือน หินสิน เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่
413 3605019  นายทินกร กันยานี เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนจักรคณาทร จ.ลำพูน
414 3605023  นายบุญฤทธิ์ อินทิยศ คณิตศาสตร์ ลาออก  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
415 3605024  นายปกรณ์ โอภาประกาสิต เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
416 3605027  นายพนม วิญญายอง ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนจักรคณาทร จ.ลำพูน
417 3605029  นส.พรรณรวี สร้อยสุวรรณ เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
418 3605030  นส.พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์ ฟิสิกส์ พ้นสถานภาพ เนื่องจากขาดการติดต่อ  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมป์ จ.ลำพูน
419 3605032  นส.พิมพ์พร จันทร์ผง ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน
420 3605037  นส.วรางคณา ผ่องเสรี ธรณีวิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์
421 3605040  นส.วีรานุช ปลื้มทรัพย์ ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
422 3605045  นส.สตรีรัตน์ กำแพงแก้ว ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่
423 3605046  นส.สมลักษณ์ อุตุดี คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง
424 3605047  นายสิริวัฒน์ บุญชัยศรี ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนจักรคณาทร จ.ลำพูน
425 3605049  นส.สุวิมล อุดพ้วย ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์
426 3605050  นายอติชาต เกตตะพันธุ์ คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
427 3605051  นส.อ้อยใจ ทองเฌอ เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
428 3605054  นายเอกวิทย์ ศรีเนตร ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
429 3605361  นส.สุนันทา ฉัตรรัตนกุลชัย ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
430 3505005  นส.ฐิตินันท์ โชติกเจริญสุข ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
431 3505006  นส.ทิพวัลย์ แสงอินตา คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่
432 3505012  นส.นิรมล รังสยาธร ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
433 3505013  นส.เบญจวรรณ แซ่เล้า ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง
434 3505014  นส.ประภัสสร ดำรงกุล ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก
435 3505015  นส.ปริศนา ทำบุญ ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
436 3505017  นส.พันทิพย์ โตแก้ว คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนไพศาลีพิทยา จ.นครสวรรค์
437 3505018  นส.พีรดา พรหมมีเนตร ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
438 3505027  นส.รุจิรา อุ่นเจริญ คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมป์ จ.ลำพูน
439 3505031  นายวัลลพ พรมเสน ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน
440 3505033  นายศตวรรษ แสนทน ธรณีวิทยา ลาออก  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
441 3505034  นายศุภบัณฑิต ยังวิลัย เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่
442 3505038  นส.สุจินตนา ชมภูศรี ธรณีวิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง
443 3505044  นายอนุวัต พันธ์เลิศ ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก พ้นสถานภาพ เนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน
444 3505235  นส.ภาณี ฤทธิเลิศ ไม่สังกัดสาขาวิชาเอก ลาออก  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
445 3405002  นส.กมลพรรณ เพ็งพัด ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
446 3405006  นส.จันทร์จิรา สินทนะโยธิน ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
447 3405009  นส.ชนิสรา คชฤทธิ์ เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
448 3405018  นส.พิมผกา คลังสินศิริกุล เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง
449 3405019  นส.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่
450 3405020  นส.มรกต เก็บเจริญ คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
451 3405021  นายยอดธง ใบมาก เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
452 3405027  นส.สรัญญา เหมจินดา ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง
453 3405033  นส.หทัยชนก วงษ์เทพ เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่
454 3405034  นส.อภินภัส รุจิวัตร์ เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
455 3405035  นายอาคม ขัดฝั้น ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จ.พะเยา
456 3305001  นส.ขวัญจิตต์ เบญญาเธียร เคมี สำเร็จการศึกษา
457 3305002  นส.จิตรลดา เศรษฐกร ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา
458 3305003  นส.ณัฐกาญน์ หงส์ศรีพันธ์ เคมี สำเร็จการศึกษา
459 3305006  นส.ธีรนุช บุนนาค คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา
460 3305011  นส.ปรีเปรม พัฒนมหกุล เคมี สำเร็จการศึกษา
461 3305013  นส.ปานใจ ประไพพงษ์ เคมี สำเร็จการศึกษา
462 3305014  นส.ปาริชาติ พรมโต ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา
463 3305015  นส.พรรณนิกา เนียมทรัพย์ ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา
464 3305016  นส.มุกดา ภัทราวราพันธ์ เคมี สำเร็จการศึกษา
465 3305019  นส.วรรณจันทร์ แสงหิรัญ เคมี สำเร็จการศึกษา
466 3305021  นายสุพล อนันตา ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา
467 3305024  นายเอกชัย ชูเกียรติโรจน์ ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา
468 3205001  นายโกวิท แซ่ตึ๊ง เคมี สำเร็จการศึกษา
469 3205003  นส.ชุลีพร ถนอมศิลป์ เคมี สำเร็จการศึกษา
470 3205004  นายเชิดศักดิ์ แซ่ลี่ ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา
471 3205006  นส.เนาวรัตน์ ชีพธรรม ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา
472 3205008  นายประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา
473 3205015  นายรณฤทธิ์ สินทนะโยธิน เคมี สำเร็จการศึกษา
474 3205018  นายศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา
475 3205019  นายสราวุธ จันทรประเสริฐ ธรณีวิทยา สำเร็จการศึกษา
476 3205021  นส.สุภาภรณ์ ครัดทัพ เคมี สำเร็จการศึกษา
477 3105001  นายกิจการ พรหมมา ธรณีวิทยา สำเร็จการศึกษา
478 3105002  นส.จันทร์เพ็ญ ศิลาวงศ์สวัสดิ์ ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา
479 3105004  นส.จูลิน ลิคะสิริ คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา
480 3105009  นส.บุษบา หุตะวรากร ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา
481 3105013  นส.ภควรรณ หนองขุ่นสาร เคมี สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
482 3105014  นายภัคพงศ์ พจนารถ เคมี สำเร็จการศึกษา
483 3105018  นายวิษณุ เพชรภา ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา
484 3105019  นายสมบัติ สุขนิจ เคมี สำเร็จการศึกษา
485 3105021  นายสมศักดิ์ แดงติ๊บ ฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา
486 3105025  นส.สุทธาธร สุวรรณรัตน์ ชีววิทยา สำเร็จการศึกษา
487 3105027  นายอนุชา วรรณก้อน เคมี สำเร็จการศึกษา
488 3105028  นายอภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์ เคมี สำเร็จการศึกษา
BACK

Copyright ©2006 [ Faculty of Science , Chiang Mai University]
Contact Us: pratharn@science.cmu.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่