HOME  | Mathematics | Computer | Chemistry | Industrial | Biology | Geology | Physics | Statistics
Login สำหรับเจ้าหน้าที่

 

หน้าแรก
สถานะผู้ใช้ :: ทั่วไป
คณาจารย์ประจำสาขาวิชา
   
คำชี้แจง
 
bullet

อาจารย์ประจำ หมายถึง  อาจารย์ที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ในบัณฑิต โดยมีคุณสมบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มช.

bullet

อาจารย์พิเศษ   หมายถึง  อาจารย์ที่ไม่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ในบัณฑิต โดยมีคุณสมบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มช.

bullet

อาจารย์ทั่วไป หมายถึง อาจารย์ที่สังกัดคณะวิทยาวิทยาศาสตร์ แต่ยังไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ในบัณฑิต

สถิติ/จำนวน รายงาน
  Copyright © 2007 [ Faculty of Science , Chiang Mai University]
  Contact Us: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่