HOME  | Mathematics | Computer | Chemistry | Industrial | Biology | Geology | Physics | Statistics
Login สำหรับเจ้าหน้าที่

 

หน้าแรก
สถานะผู้ใช้ :: 
รายชื่อนักศึกษาทีอยู่ในความดูแล ของ รศ.ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช
1. 570531090 นายวรการ ใจดี  
  หัวข้อวิทยานิพนธ์   คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  รศ.ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
  กรรมการ
2. 570551042 นายปภังกร อิ่นแก้ว  
  หัวข้อวิทยานิพนธ์   คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  รศ.ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช ประธานกรรมการ
อ.ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัตกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
  กรรมการ
3. 540551057 นายกนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น  
  หัวข้อวิทยานิพนธ์   คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  ผศ.ดร.เสมอแข สมหอม ประธานกรรมการ
รศ.ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิชกรรมการ
อ.ดร.วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจากรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
  กรรมการ
4. 550531085 นายธนัยวัฒน์ ตวงจิตต์สุนันท์  
  หัวข้อวิทยานิพนธ์   คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  รศ.ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.เสมอแข สมหอมกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
  กรรมการ
5. 550531087 นายทรงศักดิ์ พรหมเมตจิต  
  หัวข้อวิทยานิพนธ์   คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  รศ.ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุตกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
  กรรมการ
6. 520551019 นส.ปัทมา ลงกานี  
  หัวข้อวิทยานิพนธ์   คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
แบบจำลองการเคลื่อนที่เชิงทฤษฎีสำหรับเครือข่ายไร้สายและความซับซ้อนของแบบจำลอง   ผศ.ดร.สรรพวรรธน์ กันตะบุตร ประธานกรรมการ
Prof.Dr.Raymond Greenlaeกรรมการ
รศ.ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิชกรรมการ
ผศ.ดร.เสมอแข สมหอมกรรมการ
กรรมการ
  กรรมการ
7. 520551077 นายประเสริฐ ลือโขง  
  หัวข้อวิทยานิพนธ์   คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษด้วยเครื่องโดยอาศัยไวยากรณ์แบบซิงโครนัส ผศ.ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.เสมอแข สมหอมกรรมการ
รศ.ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิชกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
  กรรมการ
8. 540532066 นายนนทกานต์ นันทจิต  
  หัวข้อวิทยานิพนธ์   คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการเลือกสูตรยาต้านไวรัสในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่ดื้อต่อยาต้านไวรัสขนานแรก  รศ.ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
  กรรมการ
 
  Copyright © 2007 [ Faculty of Science , Chiang Mai University]
  Contact Us: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่