HOME  | Mathematics | Computer | Chemistry | Industrial | Biology | Geology | Physics | Statistics
Login สำหรับเจ้าหน้าที่

 

หน้าแรก
สถานะผู้ใช้ :: 
รายชื่อนักศึกษาทีอยู่ในความดูแล ของ รศ.ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช
1. 570531090 นายวรการ ใจดี  
  หัวข้อวิทยานิพนธ์   คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  รศ.ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
  กรรมการ
2. 570551042 นายปภังกร อิ่นแก้ว  
  หัวข้อวิทยานิพนธ์   คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  รศ.ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช ประธานกรรมการ
อ.ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัตกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
  กรรมการ
3. 580532014 นายณธร ตระหง่าน  
  หัวข้อวิทยานิพนธ์   คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  รศ.ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
  กรรมการ
4. 580532019 นส.อภิญญา เงาใส  
  หัวข้อวิทยานิพนธ์   คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  รศ.ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
  กรรมการ
5. 580532020 นายเอกชัย ก้างออนตา  
  หัวข้อวิทยานิพนธ์   คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  รศ.ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
  กรรมการ
6. 580532031 นายวรวุฒน์ พรรณสุวรรณ์  
  หัวข้อวิทยานิพนธ์   คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  รศ.ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
  กรรมการ
7. 540551057 นายกนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น  
  หัวข้อวิทยานิพนธ์   คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  ผศ.ดร.เสมอแข สมหอม ประธานกรรมการ
รศ.ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิชกรรมการ
อ.ดร.วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจากรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
  กรรมการ
8. 520551019 นส.ปัทมา ลงกานี  
  หัวข้อวิทยานิพนธ์   คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

แบบจำลองการเคลื่อนที่เชิงทฤษฎีสำหรับเครือข่ายไร้สายและความซับซ้อนของแบบจำลอง

 
ผศ.ดร.สรรพวรรธน์ กันตะบุตร ประธานกรรมการ
Prof.Dr.Raymond Greenlaeกรรมการ
รศ.ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิชกรรมการ
ผศ.ดร.เสมอแข สมหอมกรรมการ
กรรมการ
  กรรมการ
9. 520551077 นายประเสริฐ ลือโขง  
  หัวข้อวิทยานิพนธ์   คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษด้วยเครื่องโดยอาศัยไวยากรณ์แบบซิงโครนัส

 
ผศ.ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.เสมอแข สมหอมกรรมการ
รศ.ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิชกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
  กรรมการ
 
  Copyright © 2007 [ Faculty of Science , Chiang Mai University]
  Contact Us: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่