รายชื่อนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รุ่นปีการศึกษา 2553 ทั้งหมด
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 
ลำดับ รหัส
นักศึกษา
 ชื่อ-สกุล สถานภาพปัจจุบัน  Update
1   530510806  นส.เกศนุช สร้อยสุวรรณ์  พ้นสถานภาพ ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์   2/2556
2   530510808  นส.ขนิษฐา พงษ์หล้า  พ้นสถานภาพ ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์   2/2553
3   530510809  นส.ขวัญหทัย เครือคำขาว  พ้นสถานภาพ ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์   2/2554
4   530510813  นายจิรภัทร์ บุญทา  พ้นสถานภาพ ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์   2/2554
5   530510827  นายเตชินท์ บุญเย็น  พ้นสถานภาพ ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์   2/2556
6   530510830  นายธนเศรษฐ์ ลอมศรี  พ้นสถานภาพ ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์   2/2554
7   530510832  นายธราพงษ์ ไชยมงคล  พ้นสถานภาพ ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์   2/2554
8   530510835  นส.ธัญชนก วงศ์วิลาศ  พ้นสถานภาพ ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์   2/2554
9   530510839  นายธีรพงษ์ แสงอิ่ม  พ้นสถานภาพ ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์   2/2553
10   530510842  นายนฤเบศ สุดใจ๋  พ้นสถานภาพ ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์   2/2553
11   530510843  นายนฤเบศร์ ยวนยี  พ้นสถานภาพ ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์   2/2553
12   530510847  นส.นุสรา ปินตาเสน  พ้นสถานภาพ ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์   2/2553
13   530510852  นายปัญญารัตน์ ชูจิตต์  พ้นสถานภาพ ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์   2/2553
14   530510853  นายปิยะพันธ์ ประจิตร์  พ้นสถานภาพ ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์   2/2553
15   530510854  นส.พรพิมล อรรคสูรย์  พ้นสถานภาพ ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์   2/2553
16   530510872  นส.วณิชชา อินทกูล  พ้นสถานภาพ ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์   2/2553
17   530510877  นายวิทยา เที่ยงจันตา  พ้นสถานภาพ ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์   2/2553
18   530510885  นายศาสน์ตริน แซ่จิว  พ้นสถานภาพ ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์   2/2553
19   530510894  นส.สุวิมล ศรีบุรี  พ้นสถานภาพ ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์   2/2553
20   530510893  นส.สุวรา ประชาสิทธิศักดิ์  พ้นสถานภาพ ขาดการติดต่อ   1/2554
21   530510798  นส.กนกภรณ์ ทุมจินดา  ลาออก   3/2553
22   530510800  นส.กฤษณา ราชกันทร  ลาออก   1/2553
23   530510811  นายจองชัย ติลภัทร  ลาออก   1/2554
24   530510815  นส.จิราภา เปี่ยมปรีชา  ลาออก   3/2553
25   530510819  นส.ชนากานต์ หมอป่า  ลาออก   1/2556
26   530510821  นายชาญณรงค์ ปิยะลังกา  ลาออก   1/2554
27   530510829  นายธนพันธุ์ อุปละกูล  ลาออก   2/2559
28   530510831  นายธนสาร วิกาหะ  ลาออก   1/2554
29   530510840  นายนนทวัฒน์ ห่านตระกูล  ลาออก   2/2555
30   530510855  นส.พัชราภรณ์ พรหมสุรินทร์  ลาออก   1/2554
31   530510866  นายมนตรี ตันวัฒนาอารีย์  ลาออก   2/2553
32   530510868  นายยศพล เจริญมณี  ลาออก   1/2560
33   530510874  นส.วรินทิพย์ หมื่นสิทธิโรจน์  ลาออก   2/2553
34   530510876  นายวิชชากร โฆษิตพันธวงศ์  ลาออก   3/2553
35   530510887  นายเศวต ศิริวิวัฒน์ไพทูร  ลาออก   1/2554
36   530510892  นส.สุวภัทร จิตต์ประสาร  ลาออก   2/2555
37   530510896  นส.เสาวณีย์ ดังก้อง  ลาออก   1/2554
38   530510897  นส.อกนิษฐ์ วิถียภัณท์  ลาออก   3/2553

หน้าที่ : 2
ลำดับ รหัส
นักศึกษา
 ชื่อ-สกุล สถานภาพปัจจุบัน  Update
39   530510901  นายอรรณพ ณัฐวงค์ศิริ  ลาออก   1/2554
40   530510904  นายอานันท์ นิลสนธิ  ลาออก   3/2553
41   530510797  นายศตวรรษ ไหวดี  ย้ายออกจากคณะฯ   2/2555
42   530510864  นส.ภัทรานิษฐ์ เที่ยงปาน  ย้ายออกจากคณะฯ   1/2555
43   530510898  นายอธิราช อบทม  ย้ายออกจากคณะฯ   2/2555
44   530510905  นส.อิชยา เขียวพุ่มพวง  ย้ายออกจากคณะฯ   2/2555