หน้าแรก   ขณะนี้มีผู้เข้าชม จำนวน 6 คน ผู้ใช้ระบบขณะนี้ :: ผู้ใช้ทั่วไป Logout
ค้นหานักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
 

 

จำนวนผู้เข้าชม
 
 

ข่าวปฏิทินการศึกษา
 
คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการคุมการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการคุมการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (สังกัดวิชาเอก)
ประกาศผลการพิจารณาจัดนักศึกษาเข้าสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2561
คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการคุมการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการคุมการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการคุมการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
คำสั่ง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (ย้ายสาขาวิชาเอก)
ประกาศ ผลการพิจารณาการย้ายสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ กำหนดการย้ายสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2561
คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการควบคุมสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (สังกัดวิชาเอก)
ประกาศผลการพิจารณาจัดนักศึกษาเข้าสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2560
คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการควบคุมการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการควบคุมสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศ ผลการพิจารณาย้ายสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศ กำหนดการย้ายสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2560
คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการควบคุมสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รวมรหัสประจำผลงาน (โครงการเสนอผลงานทางวิชาการฯของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559)
คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการควบคุมสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (สังกัดวิชาเอก)
ประกาศผลการพิจารณาจัดนักศึกษาเข้าสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
ประกาศผลการพิจารณาจัดนักศึกษาเข้าสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2559
คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการควบคุมสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการควบคุมสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประกาศ หลักเกณฑ์การเข้าสังกัดสาขาวิชาเอกในระดับปริญญาตรี (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป)
ประกาศ หลักเกณฑ์การย้ายสังกัดสาขาวิชาเอกในระดับปริญญาตรี (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป)
คำสั่ง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (ย้ายสาขาวิชาเอก
ประกาศ ผลการพิจารณาการย้ายสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศ กำหนดการย้ายสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2559
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการควบคุมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
(รหัส 5805.. สังกัดสาขาวิชาเอก)

  กราฟ
จำนวนนักศึกษาปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่แยกตามสาขาวิชา
จำนวนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบันแยกตามชั้นปี
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2507-ปัจจุบัน
สถิติการพ้นสภาพของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
  ตาราง
จำนวนนักศึกษาปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ทั้งหมดแยกตามเพศ
จำนวนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบันแยกตามชั้นปี
จำนวนนักศึกษาปัจจุบันแยกตามประเภทการสอบเข้า
จำนวนการพ้นสถานภาพของนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาแต่ละปี
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแยกตามเพศและสาขาวิชาแต่ละปี
ช่วงค่าเฉลี่ย GPA ของนักศึกษาปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา
 
bullet ออกรายงานเกี่ยวกับนักศึกษา
bullet ออกรายงานเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษา

 

 สำหรับเจ้าหน้าที่
Usertype :
Username :
Password :
   
:: HotLink ::
 
  Copyright © 2007 [ Faculty of Science , Chiang Mai University]
  หน่วยทะเบียนและประมวลผล งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-943315, 053-943316