แบบสอบถามเพื่อประเมินการเรียนการสอนกระบวนวิชาของคณะวิทยาศาสตร์

รายชื่อสอบปลายภาคเรียนที่  
201100 วิทยาศาสตร์บูรณาการ
201110 คณิตศาสตร์บูรณาการ
201111 โลกแห่งวิทยาศาสตร์
201114 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน
201116 วิทยาศาสตร์และภาวะโลกร้อน
201192 ดอยสุเทพศึกษา
 
201100 วิทยาศาสตร์บูรณาการ
(Integrated Science)
3(3-0-6)
· รายละเอียดกระบวนวิชา
· ตารางการบรรยาย/สอบกลางภาค/สอบปลายภาค
· เนื้อหาวิชา

·  ทรัพยากรธพลังงาน
·  อาหารและยา : Food & Medicine (period 1)
·  อาหารและยา : Food & Medicine (peroid 2 & 3)
·  อาหารและยา : Food & Medicine (peroid 4)

201110 คณิตศาสตร์บูรณาการ
(Integrated Mathematical Science)
3(2/2-1/2)
·  รายละเอียดกระบวนวิชา
·  ตารางการบรรยาย/สอบกลางภาค/สอบปลายภาค 201110 ตอน 001
·  ตารางการบรรยาย/สอบกลางภาค/สอบปลายภาค 201110 ตอน 002
201111 โลกแห่งวิทยาศาสตร์
(The World of Science)
3(3-0-6)
· รายละเอียดกระบวนวิชา
· เนื้อหาวิชา

·  ธรณีภาค3

·  ธรณีภาค2

·  ทรัพยากรธรณี

·  ธรณีภาค (Geosphere)

·  ทรัพยากร พลังงาน

·  โลกแห่งวิทยาศาสตร์ (อุทกภาค)

·  โลกแห่งวิทยาศาสตร์ บทที่ 5 Atmosphere Part I_1-56
·  โลกแห่งวิทยาศาสตร์ บทที่ 5 Atmosphere Part II_1-56

·  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
·  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
·  โครงสร้างองค์ประกอบและการแผ่รังสีในบรรยากาศ
·  ชีวภาค
·  สาเหตุและลักษณะเฉพาะของการเปลี่ยนแปลงของการหมุนเวียนของธาตุบนโลก
·  อุทกภาค (Hydrosphere)
·  บรรยากาศ (Atmosphere) |Atm_PartI|
·  บรรยากาศ (Atmosphere) |Atm_PartII|

201112 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
(Life and Modern Technology)
3(2-1-6)
· รายละเอียดกระบวนวิชา
201113 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อสังคม
(Environmental Science for Social)
2(1-1-2)
· รายละเอียดกระบวนวิชา
201114 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน
(Environmental Science in Today's World)
3(3-0-6)

·  รายละเอียดกระบวนวิชา

·  เนื้อหาวิชา

- สถานการณ์สิ่งแวดล้อมปัจจุบัน part 2

- สถานการณ์สิ่งแวดล้อมปัจจุบัน part 1

- สรุปเนื้อหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- ความหลากหลายทางชีวภาพ 2

- รู้จักกับโลกของเรา

- สถานการณ์สิ่งแวดล้อมปัจจุบัน

- Ozone Depletion

· 201114_วิกฤตพลังงาน

· ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ทรัพยากร

·  Environmental Science Today
·  สิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์
·  ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม
·  ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ทรัพยากร
·  วัฏจักรมิลานโควิทช์
·  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
·  การแตกตัวของโอโซน ·  เคมีบรรยากาศ : การแตกตัวของโอโซน(เพิ่มเติม)
·  การเติบโตของประชากรและมลภาวะ
- การเติบโตของประชากรและมลภาวะ
- มลภาวะ Pollution
·  ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 1
·  ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 2
·  สถานการณ์ : ความหลากหลายทางชีวภาพ
·  การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่ออนาคต
·  สถานการณ์สิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
·  Aquatic Environmental Problems in the world

201115 ชีวิตและพลังงาน
(Life and Energy)
3(3-0-6)
- วิธีเปลี่ยนรูปพลังงานในสิ่งไม่มีชีวิต
- แหล่งกำเนิดพลังงาน
· รายละเอียดกระบวนวิชา
201116 วิทยาศาสตร์และภาวะโลกร้อน
(Science and Global Warming)
3(3-0-6)
· รายละเอียดกระบวนวิชา
201192 ดอยสุเทพศึกษา
(Doi Suthep Study)
1(0-3-0)
· รายละเอียดกระบวนวิชา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์    โทรศัพท์ 053-943315
http://www.science.cmu.ac.th