หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี

หลักสูตรการศึกษาและชื่อปริญญา

คณิตศาสตร์

วท.บ. (คณิตศาสตร์)

ธรณีวิทยา

วท.บ. (ธรณีวิทยา)

B.S. (Mathematics)

B.S. (Geology)

เคมี

วท.บ. (เคมี)

เคมีอุตสาหกรรม

วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)

B.S. (Chemistry)

B.S. (Industrial Chemistry)

สถิติ

วท.บ. (สถิติ)

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโยี

วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

B.S. (Statistics)

B.S. (Biochemistry and Biochemical Technology)

วัสดุศาสตร์

วท.บ. (วัสดุศาสตร์)

จุลชีววิทยา

วท.บ. (จุลชีววิทยา)

B.S. (Materiais Science)

B.S. (Microblology)

สัตววิทยา

วท.บ. (สัตววิทยา)

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

B.S. (Zoology)

B.S. (Computer Science)

ชีววิทยา

วท.บ. (ชีววิทยา)

อัญมณีวิทยา

วท.บ. (อัญมณีวิทยา)

B.S. (Biology)

  B.S. (Gemology)

.

ฟิสิกส์

วท.บ. (ฟิสิกส์)

B.S. (Physics)

ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ มี 8 ภาควิชาและเปิดสอนทั้งหมด 13 สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ยังได้เปิดสอนระดับปริญญาโทมาตั้งแต่ปี 2517 และระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปี 2532

หลักสูตรระดับปริญญาตรี เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์ ใช้เวลาศึกษาประมาณ 4 ปี ไม่เกิน 8 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไปคณะวิทย่ศาสตร์ได้แยกรับนักศึกษา ตามกลุ่มสาขาดังนี้

กลุ่มที่ 1

สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

กลุ่มที่ 4

สาขาวิชาธรณีวิทยา
สาขาอัญมณีวิทยา

กลุ่มที่ 2

สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
สาขาวิชาสัตววิทยา

กลุ่มที่ 5

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ

กลุ่มที่ 3

สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

กลุ่มที่ 6

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์