หลักสูตร

การศึกษาระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาธรณีวิทยา

ธรณีวิทยาเป็นสาขาวิชาที่ศึกษาถึงองค์ประกอบของโลก กระบวนการตามธรรมชาติของโลก และผลอันสืบเนื่องมาจากกระบวนการที่เกิดขึ้นในชั้นเปลือกโลก โดยอาศัยหลักการของวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ เนื่องจากการดำรงชีพของมนุษย์จำเป็นต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรธรณี อันได้แก่ แร่ หิน น้ำใต้ดิน และเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทรัพยากรธรณีจะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตและการก่อสร้าง โดยเป็นทั้งวัตถุดิบและพลังงาน ความรู้ทางธรณีวิทยายังนำไปประยุกต์งานสำรวจและออกแบบเพื่อการพัฒนาปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น เส้นทางคมนาคม รวมทั้งการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติอีกด้วย การศึกษาในสาขาวิชาธรณีวิทยาจึงประกอบด้วยการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิชาทางธรณีวิทยาแขนงต่าง ๆ รวมทั้งการศึกษาและการฝึกภาคสนาม

ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาธรณีวิทยา สามารถไปประกอบอาชีพเป็นนักธรณีวิทยาในหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาและพัฒนาทรัพยากรธรณีทุกชนิด โครงการด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อพื้นโลกที่เราอาศัยอยู่ และเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมทุกระดับ


/ หลักสูตรระดับปริญญาตรี