โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.)

โครงการ พสวท. เป็นโครงการที่มีเป้าหมายผลิตนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในสาขาที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการเร่งด่วนของประเทศ โดยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สำหรับศึกษาวิจัย ประดิษฐ์ คิดค้น และเผยแพร่ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โครงการ พสวท. สนับสนุน ส่งเสริมและให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาในโครงการได้ศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับปริญญาตรี จนถึงระดับปริญญาเอก และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว(อย่างต่ำระดับปริญญาโท) ทางโครงการ พสวท. จะหาหน่วยงานของรัฐให้นักศึกษาได้เข้าปฏิบัติงาน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่Web)

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ ได้รับ ทุนการศึกษา

   1. ต้องผ่านการสอบคัดเลือกหรือเป็นนักเรียนโครงการ พสวท. ต่อเนื่องจากระดับมัธยมศึกษา ที่ได้ผ่านการวัดและประเมินผลจากโครงการ พสวท. เรียบร้อยแล้ว
   2. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
   3. มีผลการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาในชั้น ม.4, ม.5 และ ม.6 ไม่ต่ำกว่า 3.00
   4. มีผลการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชั้น ม.4, ม.5 และ ม.6 ไม่ต่ำกว่า 3.25

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ สมัครสอบ คัดเลือก

   1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และกำลังจะเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาถัดไป
   2. มีผลการเรียน ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาในชั้น ม.4, ม.5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
   3. มีผลการเรียน ได้คะแนนเฉลี่ยในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในชั้น ม.4, ม.5 ไม่ต่ำกว่า 3.25

หมายเหตุ ผู้ที่สอบคัดเลือกผ่านเรียบร้อยแล้ว จะต้องรักษาคะแนนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ได้ตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน ในข้อ ก. จึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาทางโครงการ พสวท. โดยสมบูรณ์

 3. ช่วงเวลารับสมัคร และสอบคัดเลือก

รับสมัครสอบคัดเลือกประมาณปลายเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนเมษายน สอบข้อเขียนประมาณต้นเดือนพฤษภาคม สอบสัมภาษณ์ผู้สอบข้อเขียนผ่านประมาณกลางเดือนมิถุนายน และรายงานตัวทำสัญญารับทุนประมาณเดือน กรกฎาคม ของทุกปี ทั้งนี้ขอให้ติดตามรายละเอียดในประกาศรับสมัคร ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในแต่ละปีการศึกษา

ก ) ขอบข่ายเนื้อหาวิชาที่สอบ

สอบคัดเลือกข้อเขียนใน วิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ โดยใช้ขอบข่ายเนื้อหาวิชาในระดับชั้น ม.4 และ ม.5 (โครงสร้าง 2 หรือ 3)

) ทุนการศึกษา

รายการ

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

48,000 บาท/ปี

66,000 บาท/ปี

78,000 บาท/ปี

2. ค่าหนังสือ

5000 บาท/ปี

10,000 บาท/ปี

15,000 บาท/ปี

3. ค่าเล่าเรียน

ตามที่จ่ายจริง

 


โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการ สควค.)

โครงการ สควค. เป็นโครงการที่ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ออกไปรับราชการเป็นครูวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาโครงการ สควค. จะต้องเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 4 ปี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูอีก 1 ปี รวมเป็น 5 ปี จึงจะออกไปบรรจุเข้ารับราชการครูได้ และหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูแล้ว หากประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก ทางโครงการ สควค. ก็ยังให้การสนับสนุนเงินทุนการศึกษาต่อไปอีก ตามกำลังและความสามารถของแต่ละคน

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ ได้รับ ทุนการศึกษา

   1. ต้องผ่านการสอบคัดเลือก
   2. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
   3. มีผลการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาในชั้น ม.4, ม.5 และ ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.80
   4. มีผลการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชั้น ม.4, ม.5 และ ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.80

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ สมัครสอบ คัดเลือก

   1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และกำลังจะเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาถัดไป
   2. มีผลการเรียน ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาในชั้น ม.4, ม.5 ไม่ต่ำกว่า 2.80
   3. มีผลการเรียน ได้คะแนนเฉลี่ยในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในชั้น ม.4, ม.5 ไม่ต่ำกว่า 2.80

หมายเหตุ ผู้ที่สอบคัดเลือกผ่านเรียบร้อยแล้ว จะต้องรักษาคะแนนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ได้ตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน ในข้อ ก. จึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาทางโครงการ สควค. โดยสมบูรณ์

 3. ช่วงเวลารับสมัคร และสอบคัดเลือก

รับสมัครสอบคัดเลือกประมาณปลายเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนเมษายน สอบข้อเขียนประมาณต้นเดือนพฤษภาคม สอบสัมภาษณ์ผู้สอบข้อเขียนผ่านประมาณกลางเดือนมิถุนายน และรายงานตัวทำสัญญารับทุนประมาณเดือน กรกฎาคม ของทุกปี ทั้งนี้ขอให้ติดตามรายละเอียดในประกาศรับสมัคร ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในแต่ละปีการศึกษา

ก) ขอบข่ายเนื้อหาวิชาที่สอบ

สอบคัดเลือกข้อเขียนใน วิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ โดยใช้ขอบข่ายเนื้อหาวิชาในระดับชั้น ม.4 และ ม.5 (โครงสร้าง 2 หรือ 3)

) ทุนการศึกษา

รายการ

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

48,000 บาท/ปี

66,000 บาท/ปี

78,000 บาท/ปี

2. ค่าหนังสือ

5000 บาท/ปี

10,000 บาท/ปี

15,000 บาท/ปี

3. ค่าเล่าเรียน

ตามที่จ่ายจริง


โครงการรับนักเรียนทุนมูลนิธิวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อชุมชน (โครงการ วคช.)

โครงการ วคช. เป็นโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เข้ารับทุนการศึกษาของมูลนิธิวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อชุมชนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์) ปีละ 5 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท ต่อปี เป็นทุนการศึกษาที่ให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใด ๆ นักเรียนผู้ประสงค์ที่จะรับทุนโครงการ วคช. จะต้องมีคุณสมบัติและสมัครสอบพร้อมๆ กับการสมัครสอบคัดเลือกเข้าโครงการ พสวท.โดยใช้ข้อสอบและวันเวลาสอบเดียวกันกับกำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ พสวท.(ดูประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกของโครงการ พสวท.ในแต่ละปีการศึกษา) ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและเมื่อรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาแล้ว มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างที่คณะวิทยาศาสตร์ จัดให้แก่นักศึกษาโครงการ พสวท. หรือโครงการพิเศษอื่น ๆ


โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โครงการ วพ.)

 โครงการ วพ. เป็นโครงการที่คณะวิทยาศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองนักเรียนที่พลาดโอกาสในโครงการ พสวท. และโครงการพิเศษอื่น ๆ ซึ่งมีความตั้งใจแน่วแน่ ที่จะเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ นักเรียนผู้ที่ประสงค์จะเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการ วพ. จะต้องสมัครสอบคัดเลือกเข้าโครงการ พสวท. และหรือ โครงการ สควค. และหรือโครงการ วคช. อย่างน้อยหนึ่งโครงการ(ดูประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกของโครงการ พสวท. หรือ สควค. ในแต่ละปีการศึกษา) หากสอบคัดเลือกพลาดจากโครงการดังกล่าวข้างต้นและมีคะแนนสอบข้อเขียนอยู่ในเกณฑ์ ก็จะได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาโครงการ วพ. ซึ่งมีสิทธิ์เข้ามาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยไม่ต้องไปสอบคัดเลือกในประเภทอื่นอีก และเมื่อรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่าง ที่คณะวิทยาศาสตร์จัดให้แก่นักศึกษาโครงการ พสวท. หรือโครงการพิเศษอื่น ๆ และมีสิทธิ์เลือกเรียนสาขาวิชาเอกใด ๆ ก็ได้ที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้ว จะได้รับอิสระในตนเอง ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา

การพัฒนาบัณฑิตให้สมบูรณ์ทั้งกายและใจ เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความสามารถและทำงานได้เต็มตามศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข นอกจากจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการ ในวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว บัณฑิตจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีด้วย ซึ่งการกีฬาจะมีส่วนอย่างสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ทั้งกาย ใจ สติปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นชอบเข้าร่วม "โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางกีฬาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถทางกีฬาและมีศักยภาพในการเรียนระดับอุดมศึกษา ได้ศึกษาใน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. วัตถุประสงค์

  1. คัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถทางการกีฬาเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ ตามความถนัดและความสนใจ

  1. พัฒนาและส่งเสริมความสามารถทางการกีฬาของนักศึกษาในโครงการให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาในโครงการได้เรียนและสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
  3. ส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. มีสัญชาติไทย และอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

2. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ของหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

3. มีประวัติ ผลงานและความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระดับใดระดับหนึ่ง ดังนี้

3.1 เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติ

3.2 เป็นนักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติ

3.3 เป็นกีฬาตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติที่ดำเนินการโดยกรมพลศึกษา หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย

3.4 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และได้ลำดับที่ 1-3

3.5 เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติระดับภาค และได้ลำดับที่ 1-3

3.6 ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเขต หรือเยาวชนเขต และได้ลำดับที่ 1 ของเขต หรือเยาวชนเขต

3.7 เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระดับเยาวชน และทั่วไป ในการแข่งขันที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้จัด และได้ลำดับที่ 1-3

4. มีความประพฤติดี มีวินัยและยังฝึกซ้อมกีฬาอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

5. ไม่เป็นโรคที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3. วิธีการคัดเลือก

  1. นำผลคะแนนสอบวิชาหลักตามหลักเกณฑ์ของสาขาวิชา จากการสอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ของทบวงมหาวิทยาลัย มาพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายกิจกรรมกีฬา
  2. ประเมินผลจากการเข้าร่วมค่ายกิจกรรมกีฬา

4. เกณฑ์การพิจารณา

  1. มีประวัติ ผลงานและความสามารถทางกีฬาดีเด่น ตามข้อย่อยข้อใดข้อหนึ่งในข้อ 2.3
  2. ผลการสอบวิชาหลักตามหลักเกณฑ์ของสาขาวิชา จากการสอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ของทบวงมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ดังนี้ คิดคะแนนจากวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา รวมกันต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 แต่ไม่นำคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ ไปรวมกับวิชาอื่น เพื่อตัดสินผลการสอบคัดเลือก
  3. ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1-ป) ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่าและได้คะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25
  4. ผลการประเมินเข้าร่วมค่ายกิจกรรมกีฬาโดยพิจารณาจากการสัมภาษณ์ ผลการทดสอบความสามารถทางการกีฬา รายงานความประพฤติ การปรับตัว การมีวินัย การฝึกซ้อมกีฬาอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างการเข้าค่ายกิจกรรมกีฬา

5. เงื่อนไขการเข้าศึกษา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยเคร่งครัด ดังนี้

  1. มีวินัยและฝีกฝน ฝึกซ้อมกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อทำชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย
  2. ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อ 5.1 โดยเจตนาหลีกเลี่ยงมหาวิทยาลัยจะพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร
  3. ให้คณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้พิจารณา และผลการพิจารณาตัดสินถือเป็นที่สุด

6. ปีการศึกษาที่เริ่มดำเนินการ

คณะวิทยาศาสตร์ เริ่มรับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป

7. จำนวนที่รับเข้าศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดรับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการ ปีละ 5 คน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. คณะวิทยาศาสตร์ มีชื่อเสียงทางด้านกีฬาเพิ่มขึ้น
  2. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สนใจกีฬา เล่นกีฬาเพิ่มขึ้น และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม
  3. เยาวชนตื่นตัวและสนใจที่จะเล่นกีฬามากขึ้น เพื่อได้มีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย อันจะเป็นการสร้างฐานการพัฒนากีฬาของประเทศ


โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดตั้งโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กและเยาวชนขึ้น เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2541เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีกลไกและระบบในการเสาะหา คัดเลือกและบ่มเพาะ ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ให้มีศักยภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มจำนวนนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย ที่มีคุณภาพเป็นเยี่ยม และเพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนใฝ่ใจทางวิทยาศาสตร์และเข้าใจถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ และมนุษยชาติ ตลอดจนมีความเข้าใจ และใฝ่รักในวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย ทั้งนี้ได้มีการคัดเลือกเด็ก/เยาวชนตั้งแต่ระดับมัธยมต้น และมัธยมปลาย และนักศึกษาปริญญาตรีเพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยเน้นให้รู้จักกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยในสาขาต่าง ๆ เช่น เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ชีวเคมี คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีนักวิจัยที่มีชื่อเสียงเป็นนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง คอยให้คำปรึกษาดูแล และเป็นผู้พิจารณาประเมินความสามารถในการเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย ตลอดจนคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มี แววอัจฉริยะ ให้อยู่ในโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การสนับสนุนและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์โดยให้ทุนการศึกษาระยะยาว และได้รับการศึกษาจนถึงปริญญาเอก

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้ความร่วมมือ สวทช. สนับสนุนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมา ซึ่งนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ปีการศึกษาละ 1 คน ในปีการศึกษา 2541, 2542 และ 2543 สำหรับปีการศึกษา 2544 ได้ให้ความร่วมมือรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่อยู่ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ เข้าเป็นนักศึกษาโดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือกเป็นกรณีพิเศษ อีกจำนวน 1 คน


โครงการ เพชรทองกวาว

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะส่งเสริมและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นั้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความรู้ความสามารถสูง ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ คณะวิทยา จึงได้จัดทำโครงการเพชรทองกวาวขึ้น โดยจัดสรรทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนซึ่งคัดเลือกมาจากนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการเรียนดีของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในแต่ละปีการศึกษา โดยได้รับเงินทุนการศึกษาจำนวนหนึ่ง ตลอดหลักสูตร และเป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ

1. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงและมีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ ออกไปพัฒนาประเทศ

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีของคณะวิทยาศาสตร์และมีคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมดังนี้

2.1 เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้น ม.4 และ ม.5 ทุกวิชารวมกันไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ในชั้น ม.4 และ ม.5 รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 3.25

2.2 เป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบของทบวงมหาวิทยาลัยใน 3 วิชา คือ คณิตศาสตร์ เคมี และชีววิทยา รวมกันไม่ต่ำกว่า 40% และต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษให้ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 35% แต่ไม่นำคะแนนสอบภาษาอังกฤษไปรวมกับวิชาอื่น เพื่อตัดสินผลการสอบคัดเลือก

3. ขั้นตอนการรับสมัครและการคัดเลือก

   1. นักเรียนผู้สนใจสมัครเข้าโครงการ จะต้องดำเนินการสมัครตามขั้นตอนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   2. คณะวิทยาศาสตร์ จะส่งใบสมัครพร้อมด้วยรายละเอียดของทุนการศึกษาในโครงการ เพชรทองกวาว ไปให้นักเรียนที่บ้านหรือที่โรงเรียน เฉพาะนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เข้าเป็นนักศึกษาโครงการเรียนดีเท่านั้น เพื่อทำการกรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษาตามโครงการเพชรทองกวาวพร้อมทั้งให้อาจารย์ใหญ่ หรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ลงนามรับรองในใบสมัครนั้นด้วย แล้วนำมายื่นต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้ที่ไม่นำใบสมัครมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์จะถือว่าสละสิทธิ์ในการขอรับทุนการศึกษาหรือยื่นใบสมัคร แต่ใบสมัครไม่สมบูรณ์จะถือว่าหมดสิทธิ์ในการรับทุนการศึกษา
   3. คณะวิทยาศาสตร์ จะพิจารณาใบสมัครและคะแนนผลการสอบของทบวงมหาวิทยาลัยตามคณสมบัติในข้อ 2.1 และ 2.2 แล้วคัดเลือกเอาผู้ที่ได้คะแนนสูงที่สุด 5 คน แรก เข้ารับทุนการศึกษา และหากมีผู้สละสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ จะเลื่อนผู้ที่ได้คะแนนอันดับถัดไปเข้ารับทุนแทน โดยนักเรียนผู้ที่ได้รับคัดเลือกสามารถเลือกสาขาวิชาเอกที่ตนเองถนัดและมีความประสงค์จะเข้ามาศึกษา หลังจากที่ได้เข้ามาเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์แล้ว

4. จำนวนที่รับเข้าโครงการ

จำนวนรับเข้าโครงการฯ ปีละ 5 คน

5. ปีที่เริ่มโครงการ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มรับสมัครนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาในโครงการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป

6. ทุนการศึกษา

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการจะได้รับทุนการศึกษา คนละ 30,000 บาท ต่อปี จนตลอดหลักสูตรการศึกษา (4 ปีการศึกษา)

7. งื่อนไขในการรับทุนการศึกษา

  1. นักศึกษาจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติดี
  2. มีผลการเรียนดีได้ลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในแต่ละปีการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  3. ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข และลาออกจากโครงการก่อนสำเร็จการศึกษา ต้องชดใช้ทุนคืนให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเงิน 2 เท่า ของทุนที่ได้รับไปแล้ว เว้นแต่ว่าได้รับการพิจารณาให้ออกจาก โครงการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโครงการ
  4. เป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ

8. การพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาในโครงการ

นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อ 7.1 หรือ มีเงื่อนไขไม่เป็นไปตามข้อ 7.2 จะต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาในโครงการ

9). กรณีที่นอกเหนือจากประกาศนี้

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเป็นผู้พิจารณาตามที่เห็นสมควร


โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี (โครงการเรียนดี)

 คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะส่งเสริมและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจและมีความถนัดในคณะวิทยาศาสตร์

1. วัตถุประสงค์

  1. เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสาขาวิชาที่สนใจ และมีความถนัด
  2. เพื่อเตรียมบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงสำหรับศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับเป็นนักวิจัย หรือเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ต่อไป

2. ระยะเวลาดำเนินการ

1. เริ่มดำเนินการตามโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไป

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

21 มีสัญชาติไทย และอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

2.2 เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงโดยไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.3 เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2.4 มีคะแนนสะสมเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.00

3. จำนวนรับ

คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดรับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการปีละ 20 คน

4. การคัดเลือกและการสอบคัดเลือก

  1. คณะวิทยาศาสตร์ จะนำคะแนนสอบในวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และภาษาอังกฤษจากการสอบวัดความรู้ครั้งที่ 2 ของทบวงมหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม มาพิจารณาคัดเลือก โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 แต่ไม่นำเอาคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ไปรวมกับวิชาอื่น เพื่อพิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือก
  2. ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน คณะวิทยาศาสตร์ จะเรียกเข้าสอบสัมภาษณ์ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุในประกาศของมหาวิทยาลัย

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. คณะวิทยาศาสตร์ ได้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี และมีความตั้งใจที่จะศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์
  2. คณะวิทยาศาสตร์ สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและศักยภาพสูงที่สามารถพัฒนาเข้าศึกษาในระดับสูง ต่อไป


โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

คือโครงการสร้างฐานกำลังคนระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เพื่อเข้าสู่ระดับบัณฑิตศึกษา และรองรับงานการวิจัยและพัฒนาในอนาคต โครงการนี้เป็นโครงการร่วมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ โดยผ่านที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย มีจุดประสงค์เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและสนใจวิทยาศาสตร์เข้าเรียนต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มีลักษณะพิเศษคือ จะให้ทุนแก่นักศึกษาโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ แต่ต้องเป็นนักศึกษาที่เรียนดีและประสงค์จะประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยพัฒนาประเทศไทยต่อไปในอนาคต

1. วัตถุประสงค์

2. ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบเข้าโครงการฯ

1. คุณสมบัติทั่วไป

2. คุณสมบัติเฉพาะ

3. จำนวนทุน

70 ทุน สำหรับเขตการศึกษา7-8 (16จังหวัดภาคเหนือ) และไม่เกิน 35 ทุนต่อสถาบัน

4. การคัดเลือกบุคคล

นักเรียนที่สมัครจากทั่วประเทศต้องผ่านการสอบ คัดเลือกโดยใช้มาตรฐานข้อสอบเดียวกัน ผ่านการทดสอบเจตคติด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และพิจารณาข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการที่นักเรียนเคยเข้าร่วม กิจกรรม

5. เงื่อนไขสำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการฯ

ชั้นปีที่ 1 ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75

ชั้นปีที่ 2และชั้นปีที่ 3 ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

6. ตัวอย่างกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาในโครงการ

7. สิ่งที่นักศึกษาผู้รับทุนจะได้รับ

8. การเลือกมหาวิทยาลัยที่จะศึกษาของผู้รับทุน

ผู้สมัครเข้าโครงการฯ จะต้องเลือกสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในศูนย์ของโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ในภูมิภาคที่ตนเองศึกษาอยู่ในชั้น ม.4 - ม.6 สำหรับภาคเหนือ คือ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชา คณิตศาสตร์,เคมี,ฟิสิกส์,สัตววิทยา,ชีววิทยา,สถิติ,ธรณีวิทยา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาวิชา เคมีและสถิติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิชาเคมี,ชีววิทยา,ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์ และสถิติ

โดยเลือกสมัครได้ไม่เกิน 5 อันดับ

กำหนดรับสมัคร ประมาณ พฤศจิกายน - ธันวาคม

วันสอบข้อเขียน ประมาณเดือน มกราคม

9. วันสอบสัมภาษณ์ ประมาณกลางเดือน มีนาคม

ประกาศผลประมาณปลายเดือน มีนาคม

10. ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่

11. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุรพล อริยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-3315 โทรสาร 0-5322-268 หรือ www.science.cmu.ac.th