กิจกรรมในปีการศึกษา 2559
  กิจกรรมในปีการศึกษา 2559
  กิจกรรมในปีการศึกษา 2558
  กิจกรรมในปีการศึกษา 2557
  กิจกรรมในปีการศึกษา 2556
  กิจกรรมในปีการศึกษา 2555
  กิจกรรมในปีการศึกษา 2554
  กิจกรรมในปีการศึกษา 2553
  กิจกรรมในปีการศึกษา 2552
  กิจกรรมในปีการศึกษา 2551
  กิจกรรมในปีการศึกษา 2550
  กิจกรรมในปีการศึกษา 2549
   
   
   
   
   
ประกาศผลคะแนนสอบปลายภาคกระบวนวิชา แคลคูลัส 1 ประจำปี 2560
ประกาศผลคะแนนสอบกลางภาคกระบวนวิชา แคลคูลัส 1 ประจำปี 2560
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวัดและประเมินผลกลางภาคกระบวนวิชาแคลคูลัส ๑ (๒๐๖๑๑๑) เพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า (AP-Program)ประจำปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้น เพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้าคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้เบื้องต้น เพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปีการศึกษา 2560
การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า (AP-Program)
ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
   
ใบสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560
   
โครงการเรียนล่วงหน้า  (Advanced Placement Program)
(สาขาวิชาคณิตศาสตร์)
   
   
   
   
   

 

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์    โทรศัพท์ 053-943315
http://www.science.cmu.ac.th