กิจกรรมในปีการศึกษา 2561
  กิจกรรมในปีการศึกษา 2560
  กิจกรรมในปีการศึกษา 2559
  กิจกรรมในปีการศึกษา 2558
  กิจกรรมในปีการศึกษา 2557
  กิจกรรมในปีการศึกษา 2556
  กิจกรรมในปีการศึกษา 2555
  กิจกรรมในปีการศึกษา 2554
  กิจกรรมในปีการศึกษา 2553
  กิจกรรมในปีการศึกษา 2552
  กิจกรรมในปีการศึกษา 2551
  กิจกรรมในปีการศึกษา 2550
  กิจกรรมในปีการศึกษา 2549
   
   
   
   
   
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบวัดและประเมินผลกลางภาคกระบวนวิชาแคลคูลัส 1 (206111)เพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้เบื้องต้น เพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้เบื้องต้น เพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า (AP-Program)
ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
   
ใบสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561
   
โครงการเรียนล่วงหน้า  (Advanced Placement Program)
(สาขาวิชาคณิตศาสตร์)
   
   
   
   
   

 

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์    โทรศัพท์ 053-943315
http://www.science.cmu.ac.th