หลักสูตร
         ระดับบัณฑิตศึกษา

         คณะวิทยาศาสตร์ ได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2517 ในปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์มีหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 สาขาวิชาระดับปริญญาโท 22 สาขาวิชา และปริญญาเอก 14 สาขาวิชา ดังนี้


ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
         คณะวิทยาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการสาขาวิชาต่างๆ ทั้งวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดองค์รวมของความรู้      
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตร 1 ปี และให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาอย่างมากไม่เกิน 3 ปี จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร และแผนกำหนดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท

         หลักสูตรระดับปริญญาโทที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์ มี 2 แผน เป็นหลักสูตร 2 ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ดังนี้
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ ดังนี้
         แบบ ก 1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
         แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษากระบวนวิชา ในระดับบัณฑิตศึกษาอีกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
แผน ข
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นงานรายวิชา โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าแบบอิสระ
         ทำการค้นคว้าแบบอิสระ 5-6 หน่วยกิต และศึกษากระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

      
ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท 23 สาขาวิชา ดังนี้.-

คณิตศาสตร์ เคมี
คณิตศาสตร์ประยุกต์ การสอนเคมี
การสอนคณิตศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ฟิสิกส์ ชีววิทยา
ฟิสิกส์ประยุกต์ การสอนชีววิทยา
วัสดุศาสตร์ ์ ธรณีวิทยา
การสอนฟิสิกส์ ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ (ปกติ)
สถิติประยุกต์ ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ (นานาชาติ)
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ปกติ) ธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม(นานาชาติ)
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปกติและภาคพิเศษ)
ชีวสารสนเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์บูรณาการ
นิติวิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาประยุกต์
   
เทคโนโลยีชีวภาพ* (แขนงชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี, แขนงวิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์) วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน*
   
   
หมายเหตุ * สาขาวิชาร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรระดับปริญญาเอก

         หลักสูตรระดับปริญญาเอกที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์มี 2 แบบ ได้แก่
แบบ 1 เน้นการวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
         แบบ 1.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
         แบบ 1.2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต และใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
นอกจากนี้หลักสูตรอาจกำหนดให้เรียนกระบวนวิชาเพิ่มเติมได้โดยไม่นับหน่วยกิต


แบบ 2 เน้นการวิจัยและมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
         แบบ 2.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษากระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
         แบบ 2.2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษากระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
และใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

         
ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก 13 สาขาวิชา ดังนี้.-

เคมี (ปกติ) ธรณีวิทยา (ปกติ)
เคมี (นานาชาติ) ธรณีวิทยา (นานาชาติ)
ฟิสิกส์ (ปกติ) วัสดุศาสตร์ (ปกติ)
ฟิสิกส์ (นานาชาติ) วัสดุศาสตร์ (นานาชาติ)
ชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณิตศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์
จุลชีววิทยาประยุกต วิทยาการคอมพิวเตอร์(หลักสูตรปกติภาษาอังกฤษ)
  ฟิสิกส์ประยุกต์
   
เทคโนโลยีชีวภาพ*  วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน*
   

หมายเหตุ * สาขาวิชาร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย